LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Studiekoordinator - Lesesenteret

Søknadsfrist: 29.05.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og en doktorgradsutdanning. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt forskningssentrene Filiorum - Senter for barnehageforskning og Greenhouse – Centre for environmental humanities. I tillegg er fakultetet en av fem universitetspartnere i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning.


Fakultetet har om lag ¼ av universitetets studentpopulasjon, med 3.300 studenter, og 390 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Lesesenteret ved UIS har ledig 50% stilling som: Studiekoordinator

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 50% stilling som studiekoordinator ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen delikert til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret).

Som studiekoordinator vil du ha ansvar for administrasjon knyttet til senteret sine utdanninger. Lesesenteret driver flere videreutdanninger innenfor ulike ordninger finansiert av Utdanningsdirektoratet, og samler studenter fra hele landet. Du vil ha en sentral rolle i videreutviklingen og administrering av våre utdanningstilbud og arbeide tett med senterets utdanningsleder. Du vil også inngå relevante nettverk på tvers av enheter.

Hovedoppgaver

 • samarbeide tett med utdanningsleder og vitenskapelige ansatte i saker om gjennomføring av studier, samt kvalitetssikring og utvikling av nye studietilbud
 • følge opp det systematiske kvalitetssystemet innenfor fagområdet
 • registrere og holde ved like studieplaner og emner i ulike dokument/kanaler
 • delta i arbeid med evaluering og kvalitetsutvikling av studieprogram og -emne
 • bistå ved rekruttering av studenter og gjøre opptak
 • veilede søkere og studenter om spesifikke studietilbud, undervisning, eksamen og i studiehverdagen ellers
 • saksbehandle studentsaker
 • legge til rette for studenter med spesielle behov
 • være bindeledd mellom studenter, vitenskapelig ansatte og eksterne samarbeidspartnere
 • gi støtte innen de ulike digitale studieadministrative programmene som blir benyttet, som Canvas og Inspera
 • ivareta utdanningenes tekniske behov ifm. våre digitale og hybride emner
 • samarbeide og utveksle erfaringer på tvers av enheter

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • relevant erfaring, fortrinnsvis fra saksbehandling og studieadministrativt arbeid
 • oppdatert og solid digital kompetanse innen bruk av verktøy og programmer, relevant for digitale og hybride utdanninger (Teams, Zoom, video- og lydutstyr)
 • generell god IKT-kompetanse, samt interesse for og erfaring med relevante studieadministrative it-system, gjerne FS og Canvas
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode kontaktskapende evner

Videre legges det vekt på at du:

 • har innsikt i informasjonssikkerhet og personvern i studiesaker
 • er proaktiv, med evne til å arbeide selvstendig, er målrettet og resultatorientert, service- og løsningsorientert
 • er analytisk, grundig, effektiv og fleksibel
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • kan håndtere perioder med varierende arbeidsmengder
 • tar medansvar for å skape et godt sosialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434 rådgiver, kr 275.000 - 325.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi anser mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Joachim Kolnes Andersen, tlf: 51 83 35 41, e-post: joachim.k.andersen@uis.no@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 21 83 31 49, e-post: camelia.danaei@uis.no

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS