LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Rådgiver innenfor forskningsstøtte og -administrasjon

Søknadsfrist: 17.12.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.000 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.

Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som rådgiver innenfor forskningsstøtte og -administrasjon ved Forskningsavdelingen. Vikariatet er ledig fra 01.01.2024 frem til og med 30.6.2024 med mulighet for forlengelse.

Forskningsavdelingen har ansvar for overordnet strategisk rådgivning og utredning for universitetets ledergruppe, med særlig vekt på forskningsaktiviteten. Avdelingen tilbyr administrative tjenester og virkemidler for å fremme universitetets strategiske mål for forskning og bidrar til kvalitetssikring av forskning gjennom tett samarbeid med andre enheter ved UiS og med regionale utviklingsaktører. Forskningsavdelingen har sekretariatsansvaret for forsknings- og innovasjonsutvalget, forskningsetisk utvalg og FANE UiS.

Avdelingen jobber også tett med Innovasjonsavdelingen og forskerne og bistår med informasjon om NFR- og EU-program, utlysninger og prosjekttyper. I tillegg arrangerer vi kurs og seminar om søknadsskriving, prosjektutvikling og kommende utlysninger innen forskjellige tematiske felt. Vi kan også bistå i selve søknadsprosessen, med e-søknadsskjema, budsjett eller prosjektbeskrivelsen.

Stillingens ansvarsområde er forskningsadministrasjon, støtte til forskningsaktiviteter, koordinering og rådgivning. Som rådgiver i Forskningsavdelingen vil du få en variert, interessant og travel hverdag der du sammen med forskningsdirektør og om lag 10 kollegaer i avdelingen arbeider for videre utvikling av forskningsaktiviteten ved universitetet. 

Hovedoppgaver

 • bidra ved gjennomføring av arrangement, kurs og seminarer
 • koordinere og følge opp eksterne høringer
 • saksbehandle, følge opp og rapportere til utvalg og styret om forskningsaktiviteter
 • bidra til at UiS oppnår økt ekstern finansiering, i nært samarbeid med berørte fagmiljøer
 • følge opp søknadsprosesser
 • yte service og bistand overfor fagmiljøene
 • bistå med forskningsadministrativ støtte for øvrig

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Videre legges det vekt på at du:

 • har relevant erfaring
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 600.000-700.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader. 

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Salla Oftedal Andersen, tlf 51 83 19 76 salla.andersen@uis.no 

Søknad

Søk vikariatet elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS