LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Rådgiver innenfor forskerutdanning og -utvikling

Søknadsfrist: 27.09.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum.


Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Om stillingen

Vil du bli leder for UiS sitt nye forskerutviklingsprogram?

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som rådgiver innenfor forskerutdanning og -utvikling ved Forskningsavdelingen.Som rådgiver vil du lede, utvikle og drifte et nytt utviklingsprogram for forskere og fagmiljøer ved UiS. I tillegg har du ansvar for oppfølging av universitetets forskerutdanning samt andre forskningsadministrative oppgaver. Du vil inngå i et team med rådgivere ved Forskningsavdelingen og samarbeidende enheter. Forskningsdirektør vil være din nærmeste overordnede.

Hovedoppgaver

 • lede, utvikle og drifte program for forskerutvikling
 • drive utviklings- og koordineringsarbeid knyttet til forskerutdanning
 • bistå enhetene i oppfølgingen av universitetets planer for forskerutdanning
 • drive utredning og saksbehandling for universitetsstyret og ulike utvalg
 • organisere institusjonelle seminarer, kurs og arrangement
 • yte service og bistand overfor fagmiljøene
 • bistå med koordinering, rådgivning og forskningsadministrativ støtte for øvrig

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant utdanning på minimum masternivå. Særskilt relevanterfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring fra f.eks. leder- og talentutvikling, læringsmiljøer, eller strategisk HR-arbeid
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • gode skriftlige og muntlige formulerings- og fremstillingsevner på engelsk og norsk

Videre legges det vekt på at du:

 • trives som facilitator og koordinator
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i et tverrfaglig miljø
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser
 • kan vise til solid gjennomføringsevne og prosjektleder erfaring
 • har erfaring fra tilsvarende arbeid i universitets- og høyskolesektoren, eller instituttsektoren

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 550 000 - 650 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universiell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere menn til avdelingen og oppfordrer derfor menn til å søke. Dersom flere søkere blir vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kaja Lillelien, tlf:51 83 13 10, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS