LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Forskingsadministrativ rådgjevar - Det teknisk-naturvitskaplege fakultet

Søknadsfrist: 29.09.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studentar og 2.200 tilsette. Universitetet har store ambisjonar. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og vera ei drivkraft i kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet. Vår felles retning skal drivast fram av omtanke for grøn og berekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måtar å forvalte naturressursane på og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde.


I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning, forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og museumsverksemd. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i seks fakultet med 13 institutt og 2 nasjonale forskings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarknad og tilbyr ei rekke spennande kultur- og fritidsaktivitetar.

Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi løfta blikket, og våga å tenke stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Fakultetet har eit nært samarbeid om forsking med NORCE og industrien i regionen. Ei rekkje master- og doktorgradsoppgåver blir laga i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskingssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utvikla fleire fagmiljø som er internasjonalt leiande. Fakultetet har om lag 2.900 studentar og 500 tilsette fordelte på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressursar og Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging.

Om stillinga

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som forskingsadministrativ rådgjevar ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultet,fakultetsadministrasjonen, Eining for prosjektstøtte og ph.d.-administrasjon.

Den som vert tilsett vil verte ein del av prosjektstøttegruppa som skal bidra til god ressursutnytting og resultatoppnåing for fakultetet gjennom å sørga for god og effektiv støtte til prosjektleiar/-grupper ved fakultetet. Vedkomande vil få tildelt særskild arbeidsområde i fakultetet.

Prosjektstøttegruppa på fakultetet held til på Kjølv Egelands hus på UiS og består av seks rådgjevarar som til saman støttar forskarar ogprosjektleiarar ved sju institutt.

Hovudoppgåver

 • prosjektadministrative oppgåver, koordinere forskar/prosjektleiar og ulike interne og eksterne prosjektaktørar
 • halda kontinuerleg oversyn over forsking- og utviklingsprosjektporteføljen, og identifisera moglegheiter ved nye kunngjeringar.
 • støtte prosjektleiar med ymse administrative oppgåver, samt gjennomføra konferansar, seminar og workshops.
 • sørga for prosjektrapportering og evaluering av prosjekt, samt bidra til samarbeid og erfaringsdeling på tvers av einingar. 

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • fullført høgare utdanning på mastergradnivå, fortrinnsvis innanfor relevante fagområde. Særskild relevant erfaring kan kompensera for utdanningskravet.
 • erfaring frå administrasjon av prosjektarbeid
 • god og tydeleg munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på engelsk. Det vil vera ein fordel om du meistrar norsk eller eit anna skandinavisk språk. Gjer du ikkje det, må du tileigne deg norskkunnskap tilsvarande nivå B2 innan ein periode på tre år frå tiltreding. 

Vidare blir det lagt vekt på at du: 

 • har erfaring med administrasjon, effektivisering og kvalitetsheving av arbeidsprosessar, samt organisering av konferansar
 • har kjennskap til prosjektarbeid frå Noregs Forskingsråd og Horisont Europa
 • har erfaring frå budsjett og økonomistyring, ev. juridisk administrasjon
 • er serviceinnstilt, fleksibel og løysingsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er initiativrik, sjølvstendig og strukturert

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgåver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • ein ambisiøs arbeidsfellesskap og eit inkluderande arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr 550 000 - 650 000 bto pr år. I særskilte tilfelle kan høgare lønn bli vurdert. Frå lønna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjons- og forsikringsordningar
 • meir om gode for tilsette og fordelar på våre nettsider

Mangfald

Universitetet sine verdiar er å vere uavhengig, involverande og skapande. Vi vurderer mangfald som ein ressurs i arbeids- og læringsmiljøet vårt, og er opptatt av å visa respekt for kvarandre sine ulikheiter og bakgrunn. Universell utforming skal prega dei fysiske og digitale læringsmiljøa våre, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillinga som interessant oppmodar vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore utafor arbeidslivet ein periode.

Universitetet vil rekruttera fleire menn til avdelinga og oppmodar derfor spesielt menn til å søke. Dersom fleire søkjarar vert vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjonar, vil ein mann bli prioritert føre ei kvinne.

Her kan du lese meir om mangfaldsrekruttering og korleis vi behandlar søknader. 

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Kontorsjef Astrid Elisabet Tveitaskog, tlf 51831393, e-post: astrid.e.tveitaskog@uis.no

Spørsmål om tilsetjingsprosessen kan rettast til senior HR-rådgjevar Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no

Søknad

Søk på stillinga elektronisk via "Søk stillinga" på denne sida. Her vert minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdighetar registrert. I søknadsbrevet må du få fram kva kompetanse og motivasjon du har for stillinga.

Ein meir utfyllande CV, vitnemål, attestar og eventuelt annan dokumentasjon som du vil det skal tas omsyn til ved vurdering av søknaden, må lastas opp som vedlegg. Dokumentasjonen må finnast på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før opplasting.

Søknaden vert vurdert ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydeleg viser korleis evnene og erfaringane dine oppfyller kompetansekrava som det er skrive om over.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjer har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf offentleglova § 25. Dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje, vil du bli varsla om dette. 

UiS vurderer berre søknadar og vedlegg som er registrert i Jobbnorge.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS