Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Rådgjevar (økonomikoordinator / controller) - Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Søknadsfrist: 24.05.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Rådgjevar

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi (IKO), er det ledig ei fast stilling som rådgjevar (økonomikoordinator/controller) (100 %) med tilsetjing snarast. IKO er eit av dei større institutta ved Universitetet i Bergen, og har omsetjing på nærare 130 mill. Instituttet har ein administrasjon på 20 personar, og 4 av desse er knytt til økonomiseksjonen. Ein femte person vil bli tilsett snarleg. Våre vitskapelege kollegaar driv med undervisning og forsking innan eit breitt spekter av fagområde innan tannhelse, og det er administrasjonen sin oppgåve å gje god administrativ støtte og oppfølging til den faglege verksemda. Instituttet inneheld også ein stor tannklinikk der studentane får si opplæring, og der ein har opp mot 400 pasientar dagleg i studentaktive periodar. Oppfølgjing av klinikkøkonomien er ein viktig del av rådgjevaren sitt ansvar.

Vår eksisterande koordinator skal no vidare til andre utfordringar, og vi søkjer difor ein ny kollega til å handtere vår travle og spennande økonomiseksjon. Rådgjevaren er arbeidsleiar ved økonomiseksjonen og samarbeider tett med administrasjonssjefen og instituttleiinga, så vel som våre vitskapelege tilsette og andre einingar ved Det medisinske fakultet og Universitetet i Bergen. Som tilsett vil du jobbe i ein høgt kompetent og inkluderande administrasjon i eitt spennande og dynamisk fagmiljø med dyktige folk. Vi søkjer deg som trivast i eit travelt miljø, som samarbeider og kommuniserer godt med andre og som har høg gjennomføringsevne.

Arbeidsoppgåver:

 • dagleg leiing av økonomiseksjonen
 • økonomioppfølging; ansvar for budsjettering og økonomirapportering
 • økonomistyring av ekstern- og internfinansierte forskingsprosjekt
 • støtte til forskarar ved søknader og drift av forskingsprosjekt
 • kvalitetsutvikling innanfor økonomiområdet
 • leiarstøtte og rådgjeving i økonomispørsmål til instituttleiinga og forskingsgruppeleiarane ved instituttet
 • utvikling og forbetringsarbeid av økonomiseksjonen og arbeidsmetodar
 • oppfølgjing av klinikkøkonomien
 • mogelegheiter for delegert personalansvar

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning
 • relevant erfaring frå tilsvarande verksemd er ønskeleg
 • god forståing og erfaring frå alle prosesser i prosjektøkonomi er ein føremon
 • gode ferdigheter i Excel
 • evne til å uttrykke deg godt skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk
 • gode samarbeidsevner og serviceinnstilling

Vi søkjer ein person som

 • har leiareigenskapar og kan motivera andre
 • er strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne
 • er positiv og serviceinnstilt
 • har stor grad av sjølvstende og evne til problemløysing
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • kan løyse oppgåver av særleg komplisert karakter som krev stor grad av samhandling og sjølvstende

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 58-64 (for tida kr 513 600 – 573 100). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen