LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

PhD-koordinator / forskingsrådgivar ved Det samfunnsvitskaplege fakultet

Søknadsfrist: 31.10.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av sju institutt og tre senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

PhD-koordinator/forskingsrådgivar

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til ei fast stilling som PhD-koordinator/forskingsrådgivar (rådgivar/1434) ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Stillinga vil vere knytt til fellesadministrasjonen for Institutt for samanliknande politikk, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap og Sosiologisk institutt.

Til saman har desse tre institutta ei stor og mangfalding portefølje av eksternfinansierte prosjekt, men finansiering frå både EU, NFR, DIKU, Norad og andre kjelder. Med desse prosjekta kommer og ei rekkje rekrutteringsstillingar (stipendiat og postdoktor) til institutta.Ved fellesadministrasjonen er det derfor ei nyoppretta stilling med hovudarbeidsområde knytt til både forskingsrådgiving og koordinering av PhD-programma ved dei tre institutta, samt eventuelle framtidige fellesinitiativ.

Sidan dette er ei nyoppretta stilling vil den gje gode høve til utvikling for den rette kandidaten. Vi ønskjer oppstart snarast mogleg.

Arbeidsoppgåver:

Oppgåver knytt til doktorgradsprogramma:

 • Oppfølging av tilsette i rekrutteringsstillingar (både stipendiatar og postdoktorar) ved de tre institutta i Christiesgate
 • Koordinere nye fellessatsingar på doktorgradsnivå
 • Administrativ assistanse i planlegging og gjennomføring av doktorgradskurs
 • Gjennomføring av disputasar

Andre forskingsrelaterte oppgåver:

 • Være sekretær for forskingsutval ved institutta
 • Forskingsrelatert kommunikasjon og formidling
 • Assistanse om mot søknadsfristar om forskingsmidlar

Generelle oppgåver:

 • Saksførebuing og oppfølging, strategisk utviklingsarbeid, rapportering, utrednings- og analyseoppgåver knytt til ansvarsområdet

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på minimum mastergradnivå.
 • Erfaring frå forsking, forskingsadministrasjon eller utdanningsadministrasjon
 • God evne til å kommunisere skriftleg og munnleg på norsk og engelsk
 • God administrativ IT-kompetanse. Kjennskap til universitetet sine administrative system er ein føremon
 • Evne til å arbeide systematisk og resultatorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å vere fleksibel, ansvarleg og imøtekommande

Ved intervju vil det bli lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver ved eit internasjonalt forskingsuniversitet med store moglegheiter for fagleg og personleg utvikling.
 • Løn som rådgivar (kode 1434) i lønssteg 62-65 (for tida kr. 563 900 – 594 300 brutto) i det statlege lønsregulativet.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd).
 • Gode velferdsordningar

Søknad:

Send søknad elektronisk via lenkja «Søk stillingen» på denne sida. Søknaden skal innehalde: Søknadsbrev, CV, vitnemål, attestar og referansar.

Søknadsfrist: 31. oktober 2021

Søknaden skal merkast: 2021/14112

Vi gjer merksam på at søknader vert vurdert med den informasjon som ligge føre i Jobbnorge når søknadsfristen går ut.

Søknadar på e-post vil ikkje verte vurderte.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS