LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

HR-rådgjevar - HR-fellestenester

Søknadsfrist: 20.01.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om HR-avdelinga her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

HR-rådgjevar

HR-avdelinga ønskjer deg velkomen til å søkje fast stilling som rådgjevar ved Seksjon for HR-fellestenester.

HR-avdelinga si oppgåve er å yte god HR-fagleg service til leiinga og tilsette. Du vil ha ein viktig funksjon som rådgjevar og samtalepart i alle HR-relaterte saker. Rekruttering utgjer ein stor del av stillinga, dette krev tett samarbeid på alle trinn i prosessen. I tillegg er det andre personaladministrative oppgåver som å følgja opp ulike førespurnadar frå leiarar, tilsette, og søkjarar på arbeidsfeltet.

Ansvars- og arbeidsoppgåver:

 • Rådgjeving og sakshandsaming i rekrutteringsprosessar frå utlysing til tilsetting
 • Leiarstøtte innan HR og personaladministrativ sakshandsaming
 • Utvikling og kvalitetssikring av HR-prosessar

Administrasjonsoppgåvene ved UiB er under kontinuerleg utvikling, og oppgåvene kan difor verte endra.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Utdanning på mastergradsnivå. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Du må ha relevant erfaring frå personal- og HR-arbeid, gjerne frå universitet eller høgskule
 • Du bør ha god kjennskap til statleg forvalting og regelverk
 • God digital kompetanse
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne

Vi søkjer ein medarbeidar som:

 • har stor grad av sjølvstende i arbeidet, og er ansvarleg og løysingsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • arbeider nøyaktig og systematisk, og har evne til å prioritere
 • har ei god serviceinnstilling
 • er raus og inkluderande

Det vil bli lagt stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spennande arbeidsoppgåver med mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø
 • Stilling som rådgjevar (kode 1434) i lønssteg 60 - 65 (for tida kr 543 500 - 594 300 brutto) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Faggruppeleiar Mona Grindheim Matre, tlf. nr. 944 97 334, eller
 • Seksjonsleiar Janne Marie Solheimslid, tlf. nr. 918 19 544

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS