Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

HMS-rådgiver (Seksjon for organisasjon og økonomi)

Søknadsfrist: 06.04.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Seksjon for organisasjon og økonomi

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, i fellesadministrasjonen er det ledig et 100 % vikariat for ett år, med mulighet for forlengelse, som rådgiver.

Fakultetet er det største på UiT. Vi er Nord-Norges kraftsenter for helsevitenskapelig forskning, utdanning og formidling. Helsefak forsker og utdanner for framtida og leverer kloke hoder, varme hjerter og trygge hender til nordområdene. Hos oss forskes det både i dybden og i bredden, fra eldreomsorg, tannhelse, farmasi og psykologi til medisinsk og biologisk forskning. Ett av våre særtrekk er befolkningsundersøkelser og våre innholdsrike biobanker som brukes av forskere i hele verden. Fakultetet har 10 institutter, over 50 forskningsgrupper, tilbyr 50 ulike studietilbud fra årsstudier til profesjonsstudier og har over 4500 studenter.

Fellesadministrasjonen på Helsefak er en viktig brikke i tannhjulet og vårt fokus er å levere en best mulig HMS-tjeneste til kjernevirksomheten. Den ledige stillingen er plassert i Seksjon for organisasjon og økonomi, team HMS. Seksjonen har til sammen 24 stilinger, hvorav 2 stillinger er knyttet til HMS, 10 stillinger er knyttet til innkjøp/regnskap, 9 stillinger er knyttet til økonomistyring, samt stillinger innen organisasjon og forkontor til fakultetsledelsen. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.

Arbeidssted vil være Tromsø.

Vår visjon er "Vi bidrar" til forskning, utdanning og formidling, og dette skal prege oss i alt vi gjør sammen med universitetets kjerneverdier. HMS- teamet har som mål å bidra til en robust HMS-kultur der vi fremmer trygghet og sikkerhet for alle med sitt virke ved UiT.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tiltenkt som en HMS-ressurs innen beredskap og risikofylt arbeid på fakultetet. Arbeidsoppgaver vil være å saksbehandle og følge opp det systematiske HMS-arbeidet og beredskapsarbeid, gi veiledning og rådgivning innenfor HMS på alle nivå, og etablere samarbeid og dialog med relevante aktører, inkludert vernetjenesten.

Oppgavene vil eksempelvis være:

 • følge opp beredskapsplan og etablere beredskapsorganisasjon
 • koordinere, planlegge og gjennomføre evakueringsøvelse og øvelser i lokal beredskapsgruppe i tett samarbeid med bl.a brannvernleder
 • opplæring
 • koordinerer og delta på branntilsyn som representant for bruker
 • oppdatere nettsider og nyhetssaker
 • bistå med HMS fokus på laboratorier, som fareskilt, romkort og brannfarlig vare på alle enheter
 • ivareta kontroll av sentralt beredskapsutstyr i forhold til lab.
 • revidere sentrale HMS- dokumenter, samt bistå i arbeidet med HMS- årsrapportering og oppfølging av tiltak
 • bidra på overordnede risikovurderinger ved enheter etter behov

Et viktig arbeidsområde for stillingen vil være å ha et kontinuerlig fokus på å se, ta initiativ til, og gjennomføre forbedringer knyttet til eget arbeidsområdet, men også for HMS-området som helhet, ut fra et brukerfokus. Stillingen må også ivareta øvrige oppgaver som tillegges seksjonen.

Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av fellestjenesten spesielt og fakultetet generelt. Seksjonens leder er nærmeste overordnede.

Kvalifikasjoner

For stilling som rådgiver kreves høyere utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelorgrad), fortrinnsvis innen ingeniørfag, laboratoriefag, beredskap og sikkerhet eller annen relevant utdanning. Det kreves også relevant erfaring.

Videre er det er en fordel om søkeren har erfaring fra rådgivende HMS- arbeid og saksbehandling og kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Den som ansettes må ha god generell og praktisk IKT- kunnskap, og det kreves gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Seksjonen håndterer et komplekst regelverk og en sammensatt og stor oppgaveportefølje. Det er derfor nødvendig med gode analytiske ferdigheter og evne til å møte brukerne med kompetanse. Stillingen innebærer ustrakt samhandling med andre deler av organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere. Det legges vekt på å ha en profesjonell servicekultur og evne til å jobbe fleksibelt. Opplæring og veiledning krever god formidlingsevne, og evne til å møte brukere og ledere på deres nivå gjennom et brukerorientert perspektiv. Du må kunne jobbe samlende, skape dialog og bidra til et jobbfellesskap og en helhetlig administrasjon.

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Seksjonsleder Ann-Sofie Rydningen, Tlf. 77 64 67 53 / 917 35 541, e-post [email protected]

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen