LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver innen økonomi

Søknadsfrist: 26.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Kunne du tenke deg en spennende stilling innen økonomi?

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig 100% fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen økonomi. Stillingen er plassert ved Seksjon for organisasjon og økonomi, som er en enhet i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetet har en spennende fagportefølje og ønsker å styrke tjenester og støttefunksjoner innen økonomi og eksternt finansiert virksomhet. Fakultetsadministrasjonen er i en prosess der vi ser på hvordan den samlede administrasjonen ved fakultetet skal gi best mulig støtte til den faglige aktiviteten og studentene ved fakultetet. Med rett kompetanse vil du kunne ha en sentral rolle i denne prosessen. Vi ser etter en erfaren person som har god økonomiforståelse, er endrings- og utviklingsorientert samt har gode samarbeidsevner.

Arbeidsoppgaver

Fakultetet har rundt 500 millioner i bevilgning fra statsbudsjettet og ytterligere drøyt 100 millioner fra eksterne finansieringskilder. De største eksterne kildene er Norges forskningsråd og EU. Stillingen vil være sentral i fakultetets økonomigruppe, som består av rundt fem økonomer.

En prioritert oppgave fremover vil være å utvikle økonomifunksjonen ved fakultetet og å bedre økonomistyringen. Stillingen er tiltenkt sentrale oppgaver innenfor budsjettering, økonomistyring og regnskapskontroll. Det kan også være aktuelt med oppgaver knyttet til drift av eksternt finansierte prosjekter. Oppgavene kan tilpasses den enkeltes interesser og sammensetning av gruppen.

Det kan bli aktuelt å ansette to personer.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Assisterende fakultetsdirektør og leder for Seksjon for organisasjon og økonomi, Christian Hansen:

eller fakultetsdirektør Terje Aspen:

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har utdanning innen økonomisk-administrative fag, fortrinnsvis på masternivå. Krav til utdanning kan fravikes ved lang og relevant praksis. Du har økonomisk erfaring fra større organisasjoner, gjerne fra universitetssektoren. Administrativ erfaring fra eksternfinansierte forskningsprosjekter er en fordel. Vi er på utkikk etter en person med utpregede analytiske evner, god tallforståelse og gode Excel-kunnskaper. Du har høy digital kompetanse og relevant administrativ erfaring. UiT benytter UBW økonomisystem, og erfaring fra dette eller lignende systemer vil være en fordel. Du må kommunisere godt både på muntlig og skriftlig norsk/skandinavisk og engelsk, da en stor del av jobben vil være å ha dialog med ansatte med ulik grad av økonomiforståelse. Vi søker en initiativrik og ansvarsfull lagspiller som samarbeider godt, både med dine nærmeste kollegaer og ansatte på tvers av enhetene. Godt humør og endringskapasitet er ingen ulempe.

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på at du er motivert og personlige egnet for stillingen.

Snarlig tiltredelse.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS