LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Næringslivskoordinator - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 02.10.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere. Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. 


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Om stillingen

Som næringslivskoordinator skal du legge til rette for økt samhandling og samskaping mellom Universitetet og næringslivet i landsdelen. Formålet er at vi gjennom et tettere samarbeid med næringslivet skal utvikle attraktive og arbeidslivsrelevante utdanningstilbud tilpasset samfunns- og næringsliv i nord, samt skape forskningsdrevet innovasjon og bærekraftig verdiskaping.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er lokalisert ved fire campuser; Tromsø, Alta, Harstad og Narvik, og selv om stillingen vil ha campus Tromsø som arbeidssted, vil du som næringslivskoordinator forventes å skape kontaktflater i hele regionen.

Næringslivskoordinatoren vil være en del av BFE sin satsning og styrking av arbeidet med innovasjon og næringslivskontakt. Administrasjon ved BFE er organisert i faggrupper eller ulike team som jobber på tvers av instituttene. Denne stillingen vil ha et særlig ansvar for Handelshøgskolen men skal også bidra til økt samhandling med næringslivet for Norges fiskerihøgskole og Institutt for Arktisk og marin biologi. Den som tilsettes vil inngå i en prosjektgruppe for innovasjon og næringslivssamarbeid.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 

Arbeidsoppgaver

 • Etablere og vedlikeholde arenaer for samhandling og samskaping mellom næringslivet, fagmiljøene og studentene ved Fakultetet
 • Jobbe tett med fagmiljøene ved for å kartlegge muligheter for samskaping med næringslivet
 • Jobbe tett med næringslivet for å kartlegge kompetansebehov og muligheter for samskaping med fagmiljøene ved Fakultetet
 • Være en pådriver for å søke om ekstern finansiering til samarbeidsprosjekter
 • Legge til rette for samarbeidsavtaler mellom Fakultetet og næringslivet som inkluderer praksisplasser, mentorordninger og karriereveiledning for studenter, og bruk av casebedrifter i undervisning
 • Skape synlighet og god profilering av BFE og tilhørende institutter
 • Bidra til å utvikle BFE sine satsninger knyttet til innovasjon og næringslivskontakt

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Fakultetsdirektør Terje Aspen:

eller faggruppeleder forskning og økonomi Tone Osnes:

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad
 • Prosjektledererfaring
 • Erfaring fra universitetssektoren
 • Erfaring fra næringslivet og/eller offentlig sektor utover universitetssektoren
 • God til å kommunisere på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet:

 • Er selvstendig og løsningsorientert
 • Har gode samarbeidsevner
 • Liker å bygge nettverk og jobbe utadrettet
 • Liker å skape noe nytt
 • Er en brobygger mellom ulike miljøer

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen som næringslivskoordinator lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller 1364, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS