LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Postdoktor i pedagogikk - begynneropplæring

Søknadsfrist: 08.01.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Postdoktor i pedagogikk, begynneropplæring

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.03.2021 ledig 100 % åremålsstilling som postdoktor innenfor pedagogikk i begynneropplæring.

Stillingen er knyttet til Institutt for Pedagogikk, og nærmeste overordnede er instituttleder. Arbeidssted er Porsgrunn.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen pedagogikk. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Publisering etter fullført doktorgrad er en fordel.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskap og delta i samarbeid. Stillingen krever høy grad av gjennomføringsevne, indre driv og målrettethet. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det legges vekt på at søkeren har erfaring fra arbeid i barnehage eller skole.

Søker må ha gode kunnskaper muntlig og skriftlig innen norsk og engelsk språk.

Om stillingen

I denne postdoktorstillingen skal forskningsfokuset være innenfor pedagogikk og begynneropplæring. Med dette menes de eldste barna i barnehagen, overgangen barnehage skole og de yngste barna i skolen. Prosjektet knyttes til Grenlandsprosjektet, der USN samarbeider på flere nivåer med kommunene i Grenland; Skien, Porsgrunn, Bamble, Drangedal, Siljan og Kragerø. Den som ansettes vil være del av fagmiljøet forskergruppen «Overgang barnehage skole – begynneropplæring».

Prosjektet skal innenfor feltet begynneropplæring utvikle ny teoretisk og praktisk kunnskap om undervisning og læring relatert til betydningen av lek, kommunikasjon og interaksjon som involverer barna og deres læringsprosesser.

En ny reform (LK20) basert på dybdelæring ble implementert i norsk grunnskole i august 2020. Postdoktorprosjektet forventes å utforske begrepet dybdelæring i lys av undervisning og læring i begynneropplæringen og bærekraftig utvikling, ett av tre overordnete tema i LK20.

Det skal leveres inn ved søknad en prosjektplan der det tydelig fremgår hvordan lesing, skriving og regning inngår som betydningsfulle redskapsfag (jf. Rammeplan for lærerutdanning). Det forventes at søkeren har oversikt over nyere forskning og teori, og drar linjer til praksisfeltet.

Det forventes at kandidaten ved siden av undervisning knyttes opp mot søknadsskriving for eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Ansettelse skjer for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø.
  • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 508 800 – 650 200 i året.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For utfyllende opplysninger om stillingen kan instituttleder Mette Bunting, tlf. 41471590 eller professor Janne Madsen, tlf. 91796474, ved Institutt for pedagogikk kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • attesterte vitnemål fra høgskole/universitet, og attester
  • dokum
  • maksimum 5 siders prosjektbeskrivelse
  • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
  • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS