LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Postdoktor i kritisk literacy

Søknadsfrist: 04.11.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap har ledig midlertidig stilling som Postdoktor i kritisk literacy

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.02.2022 ledig stilling som postdoktor innenfor kritisk literacy. Postdoktor-stillingen er knyttet til forskningsprosjektet Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit), som er finasiert av Norges Forskningsråd. Informasjon om forskningsprosjektet finnes her.

Postdoktor-stillingen er forankret ved Institutt for språk og litteratur, ved instituttleder. Hovedarbeidssted er Campus Vestfold. Ved institutt for språk og litteratur kan vi tilby et dynamisk fagmiljø bestående av ca. 80 fagpersoner i norsk og engelsk. Instituttet har solid historikk på forsknings- og utviklingsarbeid og høy forsknings- og utviklingsaktivitet, særlig innenfor områdene tekstvitenskap, læremiddel, literacy og fagdidaktikk. Kunnskapsdeling og samarbeid er viktige kjerneverdier blant våre fagfolk, både på instituttet og på fakultetet.

Kvalifikasjoner

Søkere til postdoktorstillingen må ha norsk doktorgrad eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad innen nordisk språk eller litteratur eller andre relevante fagområder. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Søkeren bør ha forskningserfaring innen norskfaget og kritisk literacy.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid i forskergrupper. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om stillingen

Postdoktor-stillingen er knyttet opp mot det treårige forskningsprosjektet Critical Literacy in a Digital and Global Textual World (CritLit), som er finansiert av Norges Forskningsråd (2020-2023). Målet med stillingen er å bidra til forskningen i CritLit-prosjektet, og dermed øke den forskningsbaserte kunnskapen om kritisk tilnærming og bevissthet på 8.-10. trinn i grunnskolen. Postdoktoren skal bidra til den vitenskapelige forskningen i prosjektet både gjennom samarbeid med de andre forskerne i prosjektet og med selvstendige bidrag. Forskningen skal være forankret i skolens norskfag. Søkeren må forholde seg til rammene i prosjektbeskrivelsen for CritLit. Søkeren kan få tilsendt denne prosjektbeskrivelsen ved forespørsel.

Den som tilsettes, vil også få faglig tilhørighet i Forskergruppe i sosialsemiotikk, systemisk funksjonell lingvistikk og multimodalitet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen, men en del praktisk og administrativt arbeid innenfor CritLit-prosjektet må påregnes.

Ansettelse skjer for en periode på to år.

For utfyllende opplysninger om stillingen kan prosjektleder i CritLit, førsteamanuensis Aslaug Veum, mobil 9776023, Institutt for språk og litteratur, kontaktes.

Vi tilbyr

  • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
  • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
  • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Postdoktor (stillingskode 1352): NOK 508 800 – 650 200 i året. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte vitnemål fra høgskole/universitet
  • Godkjent ph.d.-avhandling
  • Eventuelle vitenskapelige publikasjoner utover ph.d.-avhandlingen og liste over disse
  • Prosjektplan (maksimum tre sider) med forslag til minst tre vitenskapelige artikler knyttet opp mot prosjektbeskrivelsen i CritLit-prosjektet
  • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS