LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i økologi og bærekraft

Søknadsfrist: 01.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi (BFE) har ledig stilling som postdoktor i økologi og bærekraft. Stillingen er knyttet til Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), og vi søker etter en engasjert og dyktig økolog som kan bidra til å styrke bærekraftsforskningen ved instituttet.

Kandidaten vil bli en del av Arctic Sustainability Lab som er en tverrfaglig gruppe forskere som jobber i skjæringsfeltet økologi, dataanalyse og samfunn. Arctic Sustainability Lab undersøker teorier og analytiske tilnærminger som kobler økosystemer og samfunn, og utvikler naturbaserte løsninger og strategier for å håndtere bærekraftutfordringer. Vi jobber med sosioøkologiske analyser inkludert analyse av store datasett, utvikling av indikatorer, folkeforskning, PPGIS og transdisiplinær forskning. Vi legger vekt på å samarbeide med ulike samfunnsaktører for å finne strategier og løsninger for klimaresiliens og en mer bærekraftig utvikling. Gruppen samarbeider med de fem faggruppene ved AMB som jobber med faglige utfordringer innen grunnleggende biologi og økologi.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen vil i tillegg bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25% stilling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Institutt for arktisk og marin biologi (AMB)

Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker biologisk forskning og utdanning relatert til molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer, økologiske interaksjoner i land, ferskvann og hav, samt sosioøkologisk forskning relatert til miljø og klimaendringer. Instituttet jobber med faglige utfordringer knyttet til grunnleggende biologi, så vel som temaer av relevans for næring og forvaltning i Nordområdene. Instituttet har samarbeid med flere aktører på FRAM-senteret, deriblant NIVA, NINA, og Havforskningsinstituttet. Instituttet har også et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Ved AMB er det for tiden 56 faste vitenskapelig ansatte, 12 administrative og 25 ansatte i tekniske stillinger, samt 50 midlertidig ansatte forskere, PhD stipendiater og teknikere.

Forskningsområde

Kandidaten forventes å delta aktivt i forskning, undervisning og drift av Arctic Sustainability Lab, og vil utvikle en unik kompetanse i integrert systemforskning innen kystøkologi og bærekraft. Kandidaten skal arbeide opp mot prosjektet AA_Agora. AA_Agora er et EU Horizon Europe prosjekt knyttet til fyrtårnet for forvaltning og restaurering av kystøkosystemer i det arktisk-atlantiske havområdet. Kjernen i dette prosjektet er etableringen av tre «transformative hubs» i Portugal, Irland og Norge som skal bidra til utvikling og implementering av naturbaserte løsninger og økosystem-basert overvåkning og forvaltning i tett samarbeid med lokalsamfunnet. Postdoktorstillingen skal fortrinnsvis jobbe med sosioøkologiske systemer med et spesielt ansvar for syntese og analyse av romlige datasett relatert til klima, økosystemer og samfunn. Kandidaten vil også delta aktivt i forskningsaktiviteter knyttet til samproduksjon av kunnskap gjennom samarbeid med ulike samfunnsaktører. Prosjektet vil skape synergier med andre prosjekter i Arctic Sustainability Lab, deriblant EU Horizon Europe prosjektet GreenFeedBack som utvikler arktiske fotavtrykkskart for naturbaserte klimaløsninger og CoastShift som er finansiert av FRAM senteret og som utvikler bærekraftsindikatorer og scenarier for kystområdene.

Det forventes at postdoktoren deltar i undervisningen relatert til MSc spesialiseringen innen økologi og bærekraft. I Arctic Sustainability Lab har vi ansvaret for BIO-3021 Sustainability Science og BIO-3004 Ecosystem-based management. I tillegg har vi et valgfritt kurs under utvikling relatert til forvaltning og analyse av store datasett. Veiledning av MSc studenter relatert til denne spesialiseringen vil også være en del av postdoktorstillingen. I tillegg kan aktuelle undervisningsoppgaver knyttes til BSc kurs relatert til økologi og GIS eller til PhD kurs. Det er også viktig at postdoktorstillingen tar ansvar for daglig drift av gruppa sammen med de andre medlemmene i Arctic Sustainability Lab. Det kan være formidling, datahåndtering, introduksjonsmøter for MSc studenter og liknende.

En redegjørelse for motivasjonen for å jobbe med kystøkologi og bærekraft, og en kort beskrivelse av hvordan du kan bygge en unik kompetanse som er relevant for forskning og undervisning i fagområdet legges ved søknaden.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Krav til kompetanse:

 • En PhD eller tilsvarende i økologi eller miljøfag, fortrinnsvis relatert til kyst – og marine økosystemer.
 • En solid kvantitativ bakgrunn i analytiske og statistiske metoder
 • Erfaring med GIS-data og romlige analyse av komplekse og store datasett
 • Programmeringserfaring: R, Python eller annet relevant programmeringsspråk
 • Utmerket evne til å skrive og kommunisere avanserte konsepter og komplekse systemanalyser relevant for økosystem-basert forvaltning og/eller bærekraft
 • Flytende i engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til sosioøkologiske systemer, økosystembasert forvaltning eller naturbaserte løsninger
 • Erfaring med teamarbeid ved bruk av tverrfaglige eller transdisiplinære metoder
 • Kunnskap om avanserte dataanalytiske verktøy innen maskinlæring og/eller kunstig intelligens anses som en fordel, men er ikke et krav
 • Arbeidskunnskaper i norsk eller et skandinavisk språk anses fordelaktig

Tidligere arbeidserfaring innen tilsvarende forskning er fordelaktig og det samme er undervisningserfaring i økosystembasert forvaltning eller miljøfag.

Fagfellevurderte publikasjoner eller annen form for merittering vil være viktig for å vurdere evnen til å skrive og kommunisere komplekse systemanalyser i bærekraftsfaget. Kvalitetskriteriet er ikke antall publikasjoner eller siteringer, men evne til å tenke bredt og konseptuelt om komplekse problemstillinger.

I vurderingen vil hovedvekten legges til de innsendte arbeidene. Det skal også legges vekt på erfaring fra popularisering/formidling og akademisk politikk og administrativ virksomhet. Ettersom undervisningsoppgaver eller tilsvarende arbeid er knyttet til stillingen, vil det også bli lagt vekt på undervisningserfaring og kvalifikasjoner.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å gi konstruktiv kritikk
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • En redegjørelse for motivasjonen for å jobbe med kystøkologi og bærekraft, og en kort beskrivelse av hvordan du kan bygge en unik kompetanse som er relevant for forskning og undervisning i fagområdet (3-4 sider)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av undervisningserfaring og eventuelle kvalifikasjoner, hvis aktuelt
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er i sluttfasen av din doktorgrad, kan du fortsatt søke hvis du har levert doktorgradsavhandlingen for doktorgradsevaluering innen søknadsfristen. Du må levere oppgaven sammen med søknaden din.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS