LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i kognitiv lingvistikk

Søknadsfrist: 01.09.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK) er det ledig en stilling som postdoktor i kognitiv lingvistikk. Stillingen er knyttet til forskningsgruppen CLEAR (Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian). Arbeidsstedet er ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på tre år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Stillingen vil bli tillagt undervisning og tilsvarende arbeid for UiT i inntil 25% stilling.

Ved ISK er det 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 20 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

ISK har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innenfor teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (GIELLLATEKNO og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering (MULTINOR).

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.CLEAR er en aktiv forskningsgruppe med per i dag åtte forskere, inkludert to professorer, en førsteamanuensis, to postdoktorer og tre PhD-stipendiater. Gruppemedlemmene deltar i flere forskningsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og mange prosjekter har fått ekstern finansiering, for eksempel følgende prosjekter finansiert av Norges forskningsråd: “Exploring Emptiness” (undersøkelse av betydningene til prefikser i russisk), “Neat Theories, Messy Realities” (undersøkelse av tradisjonelle definisjoner til språkvitenskapelige termer som allomorfi når man tar i betraktning korpusdata), “Birds and Beasts” (undersøkelse av historisk utvikling til aspektkategorien i russisk), “Threat Defuser” (utforsking av «myke» informasjonsstrategier i massemedia og sosiale media som kan brukes i hybrid krigføring). I tillegg ble prosjektet Time Is Space (undersøkelse av hvordan tidsbegrep uttrykkes i russisk) finansiert av Senter for grunnforskning ved Det Norske videnskapsakademi. CLEAR har også fått flere bevilgninger fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Stillingens arbeidsområd

Den som blir ansatt, skal forske og publisere om temaer innenfor kognitiv lingvistikk, helst knyttet til CLEAR-gruppens forskningsprofil.

For eksempel kan forskningen inkludere følgende:

 • konstruksjonsgrammatikk (se Russian Constructicon: https://constructicon.github.io/russian/)
 • bøyningsmorfologi (se SMARTool: https://smartool.github.io/smartool-rus-eng/)
 • pedagogiske tilnærminger knyttet til kognitiv lingvistikk
 • kvantitativ analyse av språkdata

Kandidaten skal foreslå et forskningsprosjekt som bidrar til den pågående forskningen ved CLEAR-gruppen. Prosjektbeskrivelsen skal være 5 til 10 sider.

Postdoktoren skal bruke 25% av stillingen i undervisning og/eller utvikling og implementering av forskningsbaserte elektroniske pedagogiske verktøy for andrespråktilegnelse.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves norsk doktorgrad i lingvistikk eller et annet relevant fag, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad innen søknadsfristen. Avhandlingen må legges ved søknaden og du må ha disputert før tiltredelsesdato.Gode ferdigheter i å skrive akademisk prosa på engelsk er nødvendig. Ferdigheter i russisk vil være en fordel.

Søkeren skal levere en prosjektbeskrivelse samt en timeplan for hovedaktivitetene i prosjektet.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Erfaring fra popularisering/formidling, undervisning, fagpolitisk og administrativt arbeid skal også tillegges vekt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Prosjektbeskrivelse som beskriver ditt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må også inkludere en fremdriftsplan.
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Dokumentasjon av språkkrav

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS