LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Instituttleder for TV-utdanninger - TV-skolen

Søknadsfrist: 30.04.2024

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter, 1300 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, samt virksomhet på Kongsvinger, Tynset og i Oslo. 

Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.Vår visjon er «Sterkere sammen». 

Om det nye fakultetet 

Film og audiovisuelle kunstformer er blant vår tids viktigste kulturuttrykk, og former våre liv og samfunn. Audiovisuelle medier og kunnskap om historiefortelling er viktig for å opprettholde et demokrati. Studentene våre skaper morgendagens fortellinger og vår felles visuelle hukommelse. 

Vi utdanner prisbelønte filmskapere og det finnes knapt en drama-, fjernsynsproduksjon eller spill i Norge uten at en av våre studenter har vært involvert. Vi jobber med et bredt spekter av fortellinger for alle plattformer, sjangre og målgrupper. Samarbeid og utvikling mellom fagmiljøene vil være avgjørende for innovasjon og fremtidsrettet virksomhet i et kunstfelt og bransje i stor teknologisk endring. Fakultetet vil være det største og mest innovative fagmiljøet i norsk sammenheng. Som prodekan for utdanning det nye fakultetet vil du ha en sentral rolle i å forme fremtiden og styrke fakultetets rolle og posisjon i en bransje som er preget av teknologisk og kunstnerisk utvikling. 

Den norske filmskolen har siden den ble opprettet i 1997, utdannet nyskapende og kreative filmskapere til spillefilm og tv-drama i Norge og Skandinavia. Utdanningen har bidratt til å løfte norsk film, har en betydelig internasjonal anseelse og samarbeider tett med filmbransjen. Filmskolen tilbyr kunstfaglig bachelorutdanning innen manus, regi, produsent, foto, produksjonsdesign, klipp og lyd; en kunstfaglig masterutdanning med spesialisering innen konseptuell dokumentarregi, fiksjonsregi, manus, visuell design og produsent; og et kunstfagligdoktorgradsprogram med stipendiater knyttet til filmskolen, TV-skolen og Spillskolen. Filmskolen har i dag sin virksomhet på Lillehammer og i Oslo. 

TV-skolen på Lillehammer startet i 1987, og har holdt høy kvalitet på sine tv-utdanninger siden oppstart. TV-skolen samarbeider tett med TVbransjen og tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm, gjennom utdanninger i TV- og dokumentarregi, og -produksjon og produksjons- og prosjektledelse. TV-skolen har bl.a. en i nordisk sammenheng unik flerkamerautdanning og et sterkt miljø for dokumentar. 

Spillskolen ble etablert på Hamar i 2003. Skolen har et sterkt fagmiljø som har vært i front for spillutdanning i Norge og Norden, og samarbeider tett med andre miljøer i regionen. Spillskolen utdanner spillutviklere, animatører, teknologer og programmerere, og har bl.a. ansvar for etablering av en ny unik tverrfaglig bachelorutdanning i kunstig intelligens med planlagt oppstart høsten 2024. Fagmiljøet er internasjonalt med medarbeidere fra mer enn ti nasjoner, og ligger langt framme på forskning. Skolen har oppnådd å bli anerkjent som educational partner for både Unreal og Unity. 

Fakultetet vil totalt ha ca. 110 ansatte og 550 studenter når det etableres 01.08.2024 

Vil du være med å forme morgendagens utdanninger for TV- og mediebransjen?

Vi søker Instituttleder for TV-utdanninger - TV-skolen

Om stillingen

Høgskolen i Innlandet søker Instituttleder til TV utdanningene ved det nye fakultet for audiovisuelle fagmiljøer innen film, TV og spill. Stillingen er en åremålsstilling over 4 år, med mulighet for ytterligere to perioder (totalt 12 år). 

Høgskolens kunstfaglige fakultet for audiovisuelle fag består av Den norske filmskolen, TV-skolen og Spillskolen, som et nyetablert, samlet fakultet med virkning fra 1. august 2024. Sammenslåingen skal skape best mulige rammebetingelser for videre utvikling av de audiovisuelle fagmiljøene i høgskolen, og ivareta høgskolens nasjonale ansvar for kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innenfor film og TV, samt spill. 

Fakultetet skal være et kunstfaglig fakultet som rommer teknologi, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. 

Instituttet og stillingen 

TV-skolen tilbyr utdanninger i kreative, tekniske og administrative fagfunksjoner i profesjonell programproduksjon og dokumentarfilm. Utdanningene er produksjon- og prosjektorienterte rundt historiefortelling og utvikling av originalt innhold. Instituttet samarbeider tett med TV-bransjen. 

Instituttet skal være nasjonalt ledende på høyt internasjonalt nivå. Fakultetet og TV-skolen skal være ettertraktet samarbeidspart og attraktiv som arbeidsplass. Instituttleder samarbeider med fakultetets ledergruppe, og driver overordnet strategisk og langsiktig rekruttering- og kompetanseutvikling/- planlegging for å sikre at instituttet og fakultetet utvikles i tråd med det nye fakultetets strategier. 

Stillingen inngår i fakultetets ledergruppe og rapporter til dekan.

Instituttleder er en lederstilling med det helhetlige ansvaret for instituttet med delegert myndighet fra dekanen. Stillingen inngår i dekanens ledergruppe og har medansvar for strategisk utvikling og profilering av fakultetet og den samlede høgskolen. 

Foruten stillingens ansvars- og hovedoppgaver, er det et viktig satsningsområde å videreutvikle instituttets studieportefølje og bidra til tverrfaglig utvikling av det nye fakultetet, som skal være en viktig aktør i både nasjonal og regional utvikling og klyngesamarbeid. 

Instituttleder har personalansvar for instituttets medarbeidere, som pr dd teller 23 årsverk. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 

 • Strategisk og operativt ansvar for instituttets faglige virksomhet innen utdanning, FoU- og kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 • Ansvar for effektiv økonomi- og ressursforvaltning ved instituttet, i samsvar med fastsatte rammer og strategiske føringer. 
 • Ansvar for instituttets samlede ressurser ved rekruttering, oppfølging og utvikling av instituttets medarbeidere. 
 • Sørge for god organisering og utvikling på instituttet, herunder også sikre omstillings- og endringskapasitet. 
 • Overordnet ansvar for god studiekvalitet i utdanningene. 
 • Overordnet ansvar for å ivareta studentdemokratiet og sikre studentenes medvirkning på instituttnivå. 
 • Deltakelse i dekanens ledergruppe. 
 • Bidrar aktivt til HINNS arbeid med likestilling og mangfold 
 • Ansvar for god dokument- og informasjonsflyt på instituttet 

Kvalifikasjoner

Utdanning 

 • Høy faglig kompetanse innenfor et av instituttets fagområder, primært på førstestillingsnivå. Kravet om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring.
 • Krav om førstekompetanse kan fravikes for kandidater med særlig relevant erfaring 

Erfaring 

 • Det kreves relevant ledererfaring 
 • Det kreves erfaring fra økonomistyring 
 • Det er ønskelig med ledererfaring fra utdannings-/FoU-arbeid 
 • Det er ønskelig med kjennskap til økonomistyrings- og forvaltningsprinsipper i offentlig virksomhet 

Personlig kompetanse 

 • Evne til å utøve strategisk og operativ ledelse 
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse 
 • Motiverende, resultatorientert og inkluderende lederstil 
 • God gjennomføringsevne 
 • Gode relasjonelle ferdigheter; trives med og ha evne til nettverksbygging 
 • Dyktig kommunikator, internt og eksternt 
 • Engasjement for lærings- og arbeidsmiljø 
 • Endringsvilje og engasjement for modernisering og nyskaping 

Språk 

 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk og engelsk 

Annen kompetanse 

 • Det kreves innsikt i utvikling og bruk av digitale verktøy i undervisning og forskning 
 • Det er en fordel med kjennskap til relevant produksjonsutstyr/spesialutstyr 
 • Det er ønskelig med innsikt i internasjonale og nasjonale utviklingstrender innen høyere utdanning 

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten. 

Vi tilbyr 

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling
 • lønn i stillingskode 1475 Instituttleder etter Statens lønnsregulativ.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her

Søke stillingen 

Søknad og CV registreres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev 
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse 
 • Kopi av vitnemål og attester 
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden 

Har du spørsmål om opplasting av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. 

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Kontakt 

 • Dekan Leif Holst Jensen, Tel: 62 54 16 08, Mobil: 90 94 89 93, e-post: leif.holst.hjensen@inn.no eller 
 • Instituttleder Jo Sondre Moseng, Tel: 61 28 83 28, Mobil: 99 63 80 55, epost: jo.sondre.moseng@inn.no

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS