LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Postdoktor i filosofi

Søknadsfrist: 09.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er det ledig stilling som postdoktor i filosofi. Stillingen er en del av prosjektet Good Integration (GOODINT): Mål og hindringer for god integrasjon og sosial samhørighet (2021-2025), finansiert av NFR (Norges forskningsråd).

Postdoktorstillingen er en åremålsstilling med ansettelsesperiode på 2 år. Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger.

Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Ingen kan ansettes i mer enn én åremålsperiode som postdoktor ved samme institusjon.

Arbeidssted er UiT Norges arktiske universitet i Tromsø.

Om prosjektet

Prosjektet er tilknyttet forskningsgruppen Pluralism, Democracy, and Justice (PDJ) ved Institutt for filosofi og førstesemestertudier.

Søkere bes legge ved et forslag til forskningsprosjekt relatert til ett eller flere av følgende spørsmål:

1. Hva innebærer vellykket integrasjon av migranter til europeiske land (definisjon)?

2. Hva er de konseptuelt og empirisk sett, største hindringene for vellykket integrering? (realisering)?

3. Hva er den moralske betydningen av å oppnå vellykket integrering (normativt)?

Vi er særlig interessert i politisk filosofiske prosjekt som er problem orientert, og som legger opp til en analytisk diskusjon av de overnevnte spørsmål med hensyn til a) like muligheter, b) kulturell integrasjon og c) sosial samhørighet.

Vi inviterer særlig prosjekt som inntar et samtidig politisk filosofisk/teoretisk perspektiv, og som i tillegg bygger på relevant empirisk samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning.

GOODINT fokuserer særlig på den empiriske konteksten i henholdsvis Ungarn, Norden og Storbritannia. For mer informasjon, se nettside.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor kreves norsk doktorgrad i filosofi eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.

Fullført doktorgrad er en betingelse for å tiltre i stilling som postdoktor, men du kan søke på stillingen dersom du har levert avhandlingen til vurdering for doktorgrad innen søknadsfristen. Avhandlingen må legges ved søknaden og du må ha disputert før tiltredelsesdato.

Ved bedømmelsen skal hovedvekten legges på innleverte vitenskapelige arbeider og forslag til prosjekt for kvalifiseringsarbeidet. Erfaring fra popularisering/formidling, fagpolitisk og administrativt arbeid skal også tillegges vekt.

Språkkrav: Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon, potensiale for forskning og personlig egnethet for stillingen.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi kan tilby

 • deltakelse i et spennende forskningsprosjekt
 • karrieremuligheter
 • et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Hvis du mottar et personlig utenlandsstipend fra NFR, kan det i tillegg søkes om forlenget finansiering av postdoktorstipendet tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3 til 12 måneder).

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Vision statement for the research themes (max 2 pages)
 • Beskrivelse av dine siste forskningsprosjekt og relevans til den utlyste stillingen (maks 1 side)
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Prosjektbeskrivelse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser mest betydningsfulle for denne stillingen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Du må levere en prosjektbeskrivelse/motivasjonsbrev som beskriver ditt bidrag i prosjektet og grunnlaget for arbeidet. Prosjektbeskrivelsen må også inkludere en fremdriftsplan.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.  Postdoktor lønnes etter statens regulativ kode 1352. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS