Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Søknadsfrist: 20.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 200 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 80 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 50% stilling som postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Stillingen er organisatorisk plassert ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi og er knyttet til forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

SHARE ble etablert i 2017 og er ett av ni forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved fakultetet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 50 forskere tilknyttet senteret.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Postdoktor ansettes for en periode på fire år.

Om fagområdet

Fagområdet for stillingen er kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonal anerkjent forskning i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn. Senteret jobber strategisk mot status som Senter for fremragende forskning. Den utlyste stillingen vil knyttes til denne satsingen og følgende forskningsområde prioriteres:

 • Resiliensverktøy for å bedre kvalitet i komplekse pasientforløp:

Det er manglende metoder og verktøy for å overføre resiliensteori, prinsipper og ideer til praksis. Dette prosjektet skal studere hvordan resiliens kan integreres i praksis ved bruk av verktøy for å bedre kvalitet for pasienter som er del av komplekse pasientforløp. Ulike typer verktøy og teknologier kan bidra til at helsepersonell bedre kan forutse, monitorere, få tilbakemelding fra pasienter og tilpasse behandlingen for å bedre tjenestekvalitet. Dette prosjektet skal handle om bruk av verktøy og teknologier i grenseflaten mellom pasienter og helsepersonell, hvilken effekt dette har på den kliniske behandlingen og hvordan helsepersonell og pasienter vurderer at det bidrar til gode tilpasninger i tjenesten og opplevelse av kvalitet.

Posisjoneringsskisse

Søkere bes om å utarbeide en to-tre siders skisse som posisjonerer søkeren i forhold til kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og det prioriterte området over, samt redegjør for mulige problemstillinger, forskningsspørsmål, metoder og eventuelle publikasjoner knyttet til prosjektet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke bli behandlet. For den som ansettes vil skissen bli gjenstand for diskusjon og mulige endringer i samråd med mentorteam på UiS og kollegiet i SHARE.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor må du ha doktorgrad innenfor et relevant område for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, fortrinnsvis av nyere dato. Søkere som ikke har innlevert sin doktorgrads-avhandling vil ikke bli vurdert.

Videre vektlegges:

 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • motivasjon og potensiale for forskning innenfor fagfeltet
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • gode ferdigheter i norsk/skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig, samt engelsk

Posisjoneringsskisser vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av resiliens og det prioriterte forskningsområdet.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • posisjoneringsskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen