LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Postdoktor i geopolymerteknologi

Søknadsfrist: 25.02.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som postdoktor i geopolymerteknolgi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Postdoktoren vil bli tilknyttet et såkalt “Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN)” og kortnavnet for prosjektet er “SolidRock”.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktor ansettes for en periode på 2 år.

Stillingen finansieres av SafeRock AS gjennom SolidRock-prosjektet, som er delvis finansiert av Norges Forskningsråd.

Forskningsarbeidet gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Informasjon om prosjektet:

Universitetet har 8 års forskningserfaring med geopolymerer (som tilhører til en gruppe uorganiske polymerer). Geopolymerer er en kategori av sementerbare materialer, som kan brukes som alternativ til Portlandsement. Vårt fokus er å videreutvikle vår egen geopolymerteknologi for utnyttelse i olje- og gass- samt bygg- og anleggssektoren. Vi kaller teknologien som er utviklet for olje & gass for "SafeRock" og teknologien utviklet for bygg og anlegg kalles for "SolidRock". For å kunne gjøre SolidRock klar for kommersialisering kreves videre anvendt forskning. Den aktuelle forskerkandidaten skal kunne komme opp med mulige løsninger, undersøke og verifisere de foreslåtte løsningene.

En av de nåværende begrensningene knyttet til bredskala-anvendelse av SolidRock er behov for et herdestoff for å initiere geopolymeriserings-reaksjonen. Herdestoffet er vanligvis natrium- eller kaliumsilikatløsning der det modulære forholdet (SiO2/M2O) justeres ved bruk av liten mengde NaOH eller KOH. Herdestoffet har pH-verdi i området 12-13. Utskifting av herderfasen (det vil si væskefase) med en fast fase kan gjøre utnyttelsen av geopolymerer mer brukervennlige og bidra til å økt bruk av geopolymerer i bygg- og anleggssektoren.

I tillegg kommer studier og alternative forslag på pneumatisk overføring av geopolymer pulver-blandinger og eventuelt andre forskningsspørsmål som skal tas opp:

 • Hvordan kan utnyttelse av kaliumsilikat i pulverform brukes som erstatning til herdefasen og hvilken effekt har dette på egenskapene til SolidRock?
 • Hvordan vil reologiske egenskaper samt kortsiktige og langsiktige mekaniske egenskaper av SolidRock bli påvirket?
 • Hvordan pneumatisk overføring (fylling av siloer og tømming av siloer) av geopolymeriske forløpere påvirker konsistensen av forløperne med hensyn til partikkelstørrelse, distribusjon, herdetid, mekaniske egenskaper av SolidRock, plugging av transportrør, etc.

Prosjektforslag

Du må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innenfor fagområdet. Prosjektforslaget må vise hvordan du vil gå fram for å gjennomføre forskningsarbeidet, hva som vil være de sentrale problemstillingene og hypoteser, hvilke teorier og metoder du vil anvende, publiseringskanaler og en tidsplan for gjennomføring av arbeidet. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Prosjektforslaget vil inngå i kompetansevurderingen.

Den endelige prosjektbeskrivelsen og fremdriftsplan utformes i samråd med veileder(e) i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden. Det er en forutsetning at du gjennomfører prosjektet i løpet av ansettelsesperioden.

Kvalifikasjoner

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relavant for prosjektet. Spesialisering innen uorganisk kjemi, sementkjemi, geopolymerteknologi eller pulverpartikkeltransport foretrekkes men andre relaterte fagområder kan også være aktuelle. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfrist for stillingen og godkjent før tiltredelse.

Laboratorieerfaring og publikasjoner i internasjonale konferanser eller tidsskrifter vil bli sett på som en fordel.

Du må ha god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet og forskingsrelatert relevans
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • internasjonal erfaring og nettverk
 • kvalifikasjonser innenfor nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • motivasjon, arbeidskapasitet og entusiasme for forskning

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530.000 - 590.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med ndesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet .

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til postdoktorstillinger innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum, søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stilllingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektforslag
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • dokumentasjon på fullført doktorgrad. Dersom du ikke har fullført doktorgraden, kan du vedlegge en bekreftelse fra institusjonen på forventet dato for oppnådd doktorgrad.
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • inntil 5 vitenskapelige arbeider, inklusiv doktorgradsavhandlingen eller publisert monografi basert på avhandlingen
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som postdoktor er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS