LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Postdoktor i hydrogentryggleik for offshore-installasjonar

Søknadsfrist: 15.10.2023

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Postdoktor i hydrogentryggleik for offshore-installasjonar

Ved Universitetet i Bergen, Institutt for fysikk og teknologi, er det ledig ei stilling som postdoktor i hydrogentryggleik for offshore-installasjonar. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år og knytt til Kompetanse- og samarbeidsprosjektet (KSP) “Large-Scale Offshore Hydrogen Storage for Green Energy Transition” (Hy4GET) som er støtta av Norges forskningsråd (NFR) og brukarpartnarar.

Om prosjektet/arbeidsoppgåver:

Det overordna målet med Hy4GET er å evaluere det økonomiske potensialet, om det er teknisk gjennomførleg, og sikkerheitsaspekt knytt til nye og varierte energisystem på norsk kontinentalsokkel. Prosjektet vil utforske storskalaproduksjon av hydrogen frå fornybare energikjelder og lagring av hydrogen i saltkavernar. Prosjektet er eit avspinn av “Research Centre for a Low-Emission Petroleum Industry on the Norwegian Continental Shelf” (LowEmission), eit Forskingssenter for petroleum (PETROSENTER) ved SINTEF Energi.

Hy4GET-konsortiet er sett saman av forskingspartnarane SINTEF (prosjekteigar) og UiB, og dessutan brukarpartnarane DNO, Equinor, Lundin, OMV, Repsol, Spirit Energy, Total Energies, Vår Energi og Wintershall Dea. Stillinga vil primært vere involvert i arbeidspakken «Sikkerheit og systemkrav», der hovudmålet er å systematisk analysere kunnskapsstyrken (SoK) i risikovurderingar for hydrogeninstallasjonar offshore og gje vitskapsbaserte anbefalingar til interessentar for trygg realisering av hydrogenlagring i saltkavernar offshore. Ein fokuserer på ulykkesscenario som involverer forseinka tenning av hydrogenutslepp i storskala komplekse geometriar, inkludert overgang frå deflagrasjon til detonasjon (DDT).

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjarar må ha oppnådd norsk ph.d.-grad eller tilsvarande utdanning innanfor ingeniørvitskap knytt til trygging/tryggleik i prosessindustrien eller for offshore installasjonar, risikoanalyse, prosessteknologi eller offshoreteknologi, eller ha levert doktoravhandlinga si til vurdering innan søknadsfristen er ute. Det er ein føresetnad at doktorgraden er oppnådd før tilsetjing kan skje.
 • Erfaring frå eit eller fleire av følgjande område er eit krav:
  • Risikoanalysar i industrien.
  • Bruk av numeriske verktøy for strøymingsberekningar (CFD) for simulering av industrielle eksplosjonar.
  • Eksperimentelle eller numeriske undersøkingar, eller begge, av eksplosjonsfenomen.
 • Søkjarar må kunne arbeide sjølvstendig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkjarar må ha gode engelskkunnskapar, skriftleg og munnleg.
 • Gode norskkunnskapar er ein føremon. 
 • Erfaring frå eit eller fleire av følgjande område er ein føremon:
  • Hydrogentryggleik.
  • Design og konstruksjon av offshore-strukturar.
  • Hydrogenproduksjon frå tidvise energikjelder.
  • Prosessering, lagring og transport av hydrogen eller andre gassformige energiberarar.
  • Lovverk og standardar for tryggleik i industrielle installasjonar, spesielt offshore.

Personlege og mellommenneskelege eigenskapar vil bli lagt vekt på. Forskingsrøynsle, ambisjonar og potensial vil også telle ved vurdering av kandidatane.

Særeigne krav for stillinga:UiB er underlagd regelverket for eksportkontroll og regelverket gjeld ved behandling av søknadar til stillinga.

Om postdoktorstillinga:

Postdoktorstillinga er ei åremålsstilling og har som hovudmål å kvalifisere den som blir tilsett for arbeid i vitskapelege toppstillingar. Om den som vert tilsett manglar undervisningserfaring og/eller annan kvalifiseringskompetanse, kan det verte aktuelt å auke tilsetjingsperioden til 3 år og 3 månader. Undervisning og anna pliktarbeid for instituttet vil i så høve bli lagt til som oppgåver i stillinga. Stillinga vil kunne bli forlenga med inntil eitt år dersom kandidaten får innvilga forskingsopphald i utlandet frå eksterne kjelder (maks fire år totalt). Ingen kan tilsetjast i meir enn éin åremålsperiode som postdoktor ved same institusjon. I samsvar med Forskingsrådet sine reglar, kan heller ingen tilsetjast fleire gonger i NFR-finansierte postdoktorstillingar.

Etter tiltreding skal postdoktoren i samarbeid med rettleiar og instituttleiar utarbeide ein plan for kvalifiseringsarbeidet, inkludert framdriftsplan.

Det er ein føresetnad at den som blir tilsett gjennomfører prosjektet i løpet av tilsetjingsperioden.

Vi tilbyr:

 • eit godt og fagleg stimulerande arbeidsmiljø.
 • tilsetjing som postdoktor (kode 1352) i lønsregulativet til staten. Dette utgjer ei årsløn på kr. 615 700 (tilsvarande lønssteg 63). Vidare opprykk skjer etter stillingsansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • ei kort utgreiing på engelsk, minimum 3 og maksimum 5 sider, om søkjaren sine forskingsinteresser og motivasjonen for å søkje stillinga, kva som gjer søkjaren kvalifisert til stillinga, og korleis søkjaren tenkjer å gjennomføre prosjektet. Dette vedlegget skal lastas opp som ei eiga PDF-fil med overskrifta ‘Motivational Letter’.
 • namn og kontaktopplysningar til to referansar. Ein av desse bør vere hovudrettleiaren frå doktorgradsutdanninga.
 • CV
 • karakterutskrifter og vitnemål. Dersom du enno ikkje har fullført doktorgraden må du levere ei stadfesting på at avhandlinga er levert.
 • relevante attestar
 • liste over vitskaplege arbeid (publikasjonsliste).
 • eventuelle publikasjonar

Søknad og vedlegg med attesterte omsetjingar til engelsk eller eit skandinavisk språk må lastast opp i JobbNorge.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Førsteamanuensis Trygve Skjold ved Institutt for fysikk og teknologi, telefonnummer (Teams): +47 55 58 27 37

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje. Dersom fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, gjeld reglane for moderat kjønnskvotering.

Etter søknadsfrist vil det bli oppnemnt ein komité som skal vurdere søkjarane. Søkjarar har innsynsrett i omtalen av deira faglege kompetanse. Søkjarar som ønsker innsyn kan kontakte saksbehandlar etter mottak av brev om oppnemning av komité.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS