LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Overingeniør - Kjernefasilitet for avansert mikroskopi

Søknadsfrist: 24.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for medisinksk biologi

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi, er det ledig en fast stilling som overingeniør ved Kjernefasilitet for avansert mikroskopi.

Kjernefasilitet for avansert mikroskopi (KAM) er en teknologiplattform som er tilgjengelig for brukere fra alle fakulteter ved UiT, forskningsgrupper ved UNN, samt andre nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner. Den største gruppen av brukere kommer fra det helsevitenskapelige fakultet og arbeider innen medisinsk grunnforskning og forskning innen komparativ medisin. KAM har hovedfokus på tre typer teknologi: lysmikroskopi, elektronmikroskopi og flowcytometri. Utstyrsparken inkluderer flere typer avanserte lysmikroskop (konfokalmikroskop, slideskanner, timelapse-mikroskop, m.m.), transmisjons- og scanning-elektronmikroskop, flowcytometer og cellesorterer. Kjernefasiliteten drifter også en rekke mindre analyseinstrumenter (platelesere, scannere, m.m.) og ulike typer prepareringsutstyr.

Arbeidsoppgaver

Den daglige aktiviteten i kjernefasiliteten omfatter bruk av mange teknikker, og arbeidsoppgavene kan derfor være svært sammensatt. Typiske oppgaver inkluderer prepareringsteknisk arbeid til lys- og elektronmikroskopi, herunder SEM, TEM, immun-EM og CLEM- teknikker. Den tekniske staben ved kjernefasiliteten driver utstrakt veiledning av studenter og forskere i forhold til metodevalg, gjennomføring og resultatanalyse.

Arbeidsoppgavene vil være varierte og krever at stillingsinnehaveren har evne til planlegging på kort og lang sikt. I perioder vil det være behov for å jobbe med oppgaver av rutinemessig karakter, mens det i andre perioder kreves at stillingshaveren er strukturert og har god evne til å organisere eget arbeid på en effektiv måte.KAM skal til enhver tid tilby brukeropplæring av forskere og studenter på utstyrsparken ved kjernefasiliteten og stillingsinnehaveren vil bruke vesentlig tid på dette. Brukeropplæring omfatter også bruk av spesialisert programvare til dataanalyse. I tillegg til brukeropplæring tilbyr KAM tjenester innen prøvefremføring til lys- og elektronmikroskopi, skanning av slides, m.m. og denne typen oppgaver må også påregnes. Andre oppgaver inkluderer generelt ettersyn av utstyr, samt å holde kontroll med forbruksmateriell og reagenser. Stillingsinnehaveren vil også ha konkrete oppgaver innen kjernefasilitetens HMS-arbeid.

Det forventes at stillingsinnehaveren skal bidra i instituttets undervisning av blant annet medisin-, odontologi- og biomedisinstudenter, samt annen relevant kursaktivitet, innen de spesialområder som ligger til KAM. Det forventes at stillingsinnehaveren holder seg oppdatert innenfor de metoder og teknikker som til enhver tid tilbys ved kjernefasiliteten. I så måte er det ønskelig at stillingsinnehaveren aktivt bidrar med metodeutvikling, enten innad i KAM eller gjennom forskningssamarbeid med en eller flere relevante forskningsgrupper. Denne aktiviteten skal skje i samråd med faglig leder ved kjernefasiliteten, og kjernefasilitetens bidrag skal anerkjennes dersom resultater publiseres.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum mastergradsutdanning eller tilsvarende innen relevant fagkrets.Videre kreves det erfaring med relevante teknikker, fortrinnsvis innen elektronmikroskopi, lysmikroskopi og flowcytometri. Personlig egnethet, gode samarbeidsevner, evne til å arbeide selvstendig, samt evne til å drive opplæring vil bli tillagt stor vekt. Erfaring fra laboratorieundervisning og annen form for opplæring vil telle positivt, likeledes vil evne til å kunne bidra i metodeutvikling være fordelaktig.

Søkeren må̊ ha gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vennligst oppgi referanser.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS