Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiatstillinger i naturfagdidaktikk i lærerutdanning

Søknadsfrist: 11.01.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) lyser ut to stipendiatstillinger knyttet til prosjektet «TRELIS - Forskningsbasert lærerutdanning i naturfag» finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er forankret i Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Stipendiatstillingene finansieres som 100 % stillinger i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingene er ledige fra 01.01.2021. Les mer om fakultetet og instituttether.

Nedenfor er det beskrevet to ulike arbeidspakker i prosjektet. Hver av stipendiatene vil ha hovedtilknytning til én av disse arbeidspakkene, men kan også inngå i samarbeid på tvers av arbeidspakkene i prosjektet. Søknader til stipendiatstillingene må knyttes til én eller begge av disse arbeidspakkene. Søkere må enten ha lærer- eller lektorutdanning eller annen pedagogisk utdanning med innretting mot realfag. Alternativt må søkere ha bakgrunn i realfag, samt praktisk-pedagogisk utdanning og/eller erfaring med undervisning eller realfagdidaktisk utviklingsarbeid.

Arbeidspakke 5: Programmering og modellering

Programmering og modellering i naturfag er et nytt fagområde i norsk skole og det er derfor behov for lærerstudenter å møte programmering som en del av grunnskolelærerutdanningen i naturfag. Gjennom arbeidspakke 5 skal TRELIS-prosjektet utvikle forskningsbaserte, utprøvde programmeringsaktiviteter som kan brukes både i grunnskolelærerutdanningene og i kompetanseutvikling for praktiserende lærere (se arbeidspakke 6). Videre skal prosjektet bidra til forskningen på dette feltet ved å undersøke hvordan lærerstudenter arbeider med programmerings- og modelleringsaktivitetene. Spesielt vil vi undersøke hvordan ulike tilnærminger til programmering (blokk-programmering, tekst-programmering o.l.) kan gi lærerstudenter en grunnleggende forståelse av algoritmer og programmering – og hvordan studenter anvender denne forståelsen til å utforske naturfaglige prosesser, samt til kreativ og teknologisk problemløsing. Å undersøke hvordan studenter forholder seg til at de må undervise elever innen dette fagområdet, er også interessant. Søkere som vil knytte seg til denne arbeidspakken, bør helst ha grunnleggende programmeringskompetanse.

Kontaktperson:

Arbeidspakke 6: Forskningsbasert naturfagutdanning gjennom lærende nettverk

Lærere trenger å utvikle sin profesjonelle kompetanse gjennom hele sitt yrkesliv. Én måte å gjøre dette på, er å delta i såkalte “lærende nettverk” knyttet til kolleger på egen skole, til lærerutdanningene ved universiteter og høyskoler, og/eller til realfagssentre eller vitensentre. I TRELIS-prosjektet samarbeider vi med Lillestrøm realfagssenter og med Høgskulen på Vestlandet og vitensenteret VilVite i Bergen, som alle bidrar med lærende nettverk i sine regioner. I arbeidspakke 6 vil vi undersøke hvordan slike lærende nettverk kan ha nytte av læringsaktiviteter som vi utvikler i prosjektet, og hvordan de lærende nettverkene kan bidra til å videreutvikle aktivitetene og tilpasse dem til ulike elevgrupper i skolens naturfag. Læringsaktivitetene som utvikles i prosjektet, vil enten være innen utforskende arbeidsmåter eller være koblet til programmering og modellering (som beskrevet i arbeidspakke 5 ovenfor).

Kontaktperson:

Søkere til begge stillingene skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen for den arbeidspakken de primært vil knytte prosjektet sitt til, for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse, oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr 22. september 2020 kl. 15.15-16.15 i Pilestredet 42, rom Q6031.

Påmelding via denne lenka: Påmelding seminar, påmeldingsfrist er 18. september 2020.

Kvalifikasjoner og vilkår:

 • De som ansettes må ha fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) eller annen utdanning på tilsvarende nivå med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen lærerutdnning, annen pedagogisk utdanning, utdanningsvitenskap eller realfag. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag, mer informasjon her.
 • Opptak til doktorgradsprogrammet Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er et vilkår for tiltredelse i stillinger som stipendiat.
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.
 • De som ansettes, må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor).
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger:

Ta kontakt med følgende for ytterligere informasjon om stillingen:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr. 479 600 per år.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

Sakkyndig utvalg:

Søkere vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
 • hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/07646

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS