Ledig stilling ved OsloMet

To Ph.d.-stipendier indenfor dagtilbudsforskning

Søknadsfrist: 10.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet.
Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.


Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

PhD-programmet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet, opslår i samarbejde med Hjørring, Frederikshavn, Thisted og Aalborg Kommune og Professionshøjskolen UCN i Danmark to Ph.d.-stipendier indenfor dagtilbudsområdet.

Stipendiaterne vil forskningsmæssigt blive tilknyttet henholdsvis forskningsgruppen Barneliv og professjonsutøvelse og SAMBA på OsloMet samt forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed på Professionshøjskolen UCN. Stillingerne er 4-årige og vil bestå af 25% undervisning på pædagoguddannelsen på UCN og 75% forskning.

Baggrund:

Ph.d.-stipendierne opslås med særligt henblik på at skabe ny viden om børns hverdag i dagtilbud.

En meget stor andel af danske børn går i dagtilbud – det være sig dagpleje, vuggestue og børnehave – hvilket i sig selv udpeger feltet som et væsentligt forskningsfelt. Dette aktualiseres yderligere af, at der på dagtilbudsområdet er stor politisk bevågenhed omkring vigtigheden af tidlig indsats, og af at der i juni 2018 er vedtaget en ny dagtilbudslov med nye læreplanstemaer og et nyt pædagogisk grundlag. Disse forandrede vilkår og krav bekræfter således behovet for forskning indenfor dagtilbudsområdet, hvilket er baggrunden for disse to ph.d.-stipendier.

Der kan ansøges stipendier indenfor følgende to temaer:

In- og eksklusion i hverdagens praksisser i dagtilbud

Under dette tema opfordrer vi til studier, der vil undersøge in- og eksklusionsprocesser i de helt nære hverdagsfællesskaber i praksis. Man taler ofte om ’børn i udsatte positioner’, og under dette tema vil vi gerne have undersøgt den positionering, der sker – både mellem børn og voksne, og mellem børnene selv. Dette med henblik på at styrke arbejdet med at inkludere alle børn i børnefællesskaber.

Ph.d.-projektet forventes at udforske og undersøge temaer, der kan medvirke til at skabe viden om in- og eksklusionsprocesser i hverdagens praksisser i dagtilbud. Kandidaten kan i sit projektforslag eksempelvis (men ikke nødvendigvis) adressere følgende:

 • Betydningen af køn, etnicitet eller social baggrund
 • Børns – forskellige – deltagelsesmuligheder
 • Børns positionering af hinanden i børnefællesskaber
 • Det pædagogiske personales direkte og indirekte positionering af børn i børnefællesskaber

Empiriindsamlingen skal foregå i dagtilbud i Aalborg og Thisted Kommune.

Praksisnært kvalitetsarbejde i dagtilbud

En central del af den styrkede lærerplan for dagtilbud handler om, at den faglige evalueringskultur i de enkelte dagtilbud skal styrkes. Dette kan blandt andet handle om at arbejde praksisnært med kvalitetsredskaber. Med dette Ph.d.-stipendie ønsker vi at få undersøgt, hvordan man kan arbejde med kvalitet på en måde, som bidrager til den faglige evalueringskultur og at undersøge hvordan dette arbejde indgår i en hverdag, hvor der er mange andre gøremål.

Ph.d.-projektet forventes at udforske og undersøge temaer, der kan medvirke til at skabe viden om hvordan man kan arbejde praksisnært med at styrke kvaliteten i dagtilbud. Kandidaten kan i sit projektforslag eksempelvis (men ikke nødvendigvis) adressere følgende:

 • Hvordan man i praksis arbejder med at omsætte målinger af kvalitet til konkrete forandringer af praksis
 • Betydningen af kvalitetsmålinger i skabelsen af en faglig evalueringskultur
 • Hvordan forskellige opfattelser af kvalitet kan påvirke udviklingen af denne i praksis

Empiriindsamlingen til dette stipendium skal foregå i dagtilbud i Aalborg, Hjørring og Frederikshavn Kommune

For begge stipendier gælder:

 • At empiriindsamlingen til studierne skal foregå i dagtilbud, hvilket både kan være dagpleje, vuggestue, børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner.
 • At der vil blive set positivt på studier, der inddrager de 0-3-årige børn, da der mangler forskning om denne aldersgruppe. Dette er dog ikke et krav.
 • At stipendiaterne får primært arbejdssted på Professionshøjsolen UCN i Aalborg, men at man skal påregne at være jævnligt i Oslo.

Kvalifikationskrav

 • Gennemført kandidatgrad med karakteren 10/B eller derover i specialet (10 eller derover for ansøgere med dansk eksamen, B for ansøgere med norsk eksamen) med en faglig baggrund indenfor det pædagogiske eller samfundsvidenskabelige felt eller anden relevant kandidatuddannelse. Ansøgere med lavere specialekarakter vil skulle kunne dokumentere tilsvarende godt fagligt grundlag. Lenke til info om doktorgradsprogrammet.
 • Optag på doktorgradsprogrammet er et vilkår for at tiltræde stillingen som stipendiat
 • Endelig Ph.D-plan skal være godkendt og aftalt senest 3 måneder efter tiltrædelse
 • God skriftlig og mundtlig formidlingsevne på dansk

Ved vurdering og rangering af kvalificerede ansøgere vil der blive lagt vægt på:

 • Projektbeskrivelsens videnskabelige kvalitet, herunder originalitet og potentiale
 • Projektets gennemførbarhed indenfor normeret tid
 • Relevans for projektet, som stillingen er knyttet til (jf. beskrivelse ovenfor)
 • Uddannelse
 • Vedlagte videnskabelige publikationer
 • Andre relevante publikationer
 • Erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og projektdeltagelse
 • Dokumenteret udviklingsarbejde
 • Erfaring fra undervisning på professionshøjskole- eller universitetsniveau vil kunne tælle positivt, og pædagogiske evner vil blive afprøvet i forbindelse med ansættelsessamtale, da ph.d.-stillingen indeholder undervisningsopgaver.

Ønskede egenskaber

 • Motivation og potentiale for forskning indenfor fag- og professionsfeltet
 • Har kvaliteter som viser evne til at kunne fuldføre ph.d.-projektet indenfor ansættelsesperioden
 • Kan arbejde både selvstændigt og i fællesskab med andre forskere, samt være nytænkende og kreativ
 • Er struktureret og har stor arbejdskapacitet

Det er vigtigt for OsloMet at afspejle befolkningen i vores region og vi ønsker alle kvalificeret ansøgere velkommen. Vi arbejder aktivt med at udvikle os som en inkluderende arbejdsplads og vil søge at tilrettelægge arbejdspladsen som du har behov for. Har du perioder i livet, hvor du ikke har været i arbejde eller har været under uddannelse, er du også velkommen til at søge hos os.

Vi tilbyder dig:

 • En spændende jobmulighed på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Adgang til faglig videreudvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • Deltagelse i et etableret doktorgradsprogram og tilknytning til en forskningsgruppe
 • To dynamiske arbejdspladser
 • En unik mulighed for at samarbejde på tværs i Norden med dagtilbudsforskning mellem OsloMet og UCN
 • Adgang til at bedrive praksisnær forskning i tæt samarbejde med de deltagende nordjyske kommuner

Nærmere oplysninger:

For yderligere informationer om stillingerne, kontakt:

Stillingen aflønnes efter Statens lønregulativ, stillingskode 1017, løntrin 54, 479 600 nkr (brutto per år i 100% stilling) i de 75 % af stillingen, hvor stipendiaten er tilknyttet OsloMet, de øvrige 25 % aflønnes stipendiaten for undervisningsopgaver som timelærer tilknyttet UCN.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søge en af stillingerne, skal du registrere din ansøgning og dit CV ved at benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Sagkyndigt udvalg

Som ansøger vil du blive vurderet af et sagkyndigt udvalg. I ansøgningen må du uploade følgende dokumenter:

 • ansøgning, CV og kopi af eksamensbeviser samt eventuelle medforfatter-erklæringer
 • projektbeskrivelse på maksimum 10 sider. Projektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk sprog, se eksempel
 • speciale og eventuelle andre videnskabeligt arbejde som du ønsker vurderet af det sagkyndige udvalg, samt en liste over egne publikationer

Før indsendelse af ansøgningen til det sagkyndige udvalg, gennemgås alle ansøgere af fakultetet. Ansøgninger fra ikke-kvalificeret ansøgere vil ikke blive sendt til vurdering.

Dokumenterne må være på engelsk eller skandinaviske sprog. Eventuelle oversættelser skal være autoriserede. Du skal kunne fremvise originaler ved en eventuel samtale. OsloMet gennemfører kontrol af dokumenterne sådan at alle ansøgere sikres en reel og retfærdig konkurrence. Ufuldstændige ansøgninger vil ikke blive sendt til vurdering.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/05170

Søknadsfrist: 10.08.2020

Logg inn og søk stillingen