LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Campuskoordinator - Seksjon for areal og utvikling

Søknadsfrist: 07.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Avdeling for bygg og eiendom 

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet søker med dette en dyktig og engasjert person som skal være områdeansvarlig for campus Narvik og studiestedene Bodø og Mo.

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) skal støtte universitetets kjernevirksomhet som er undervisning, forskning og formidling. Målsettingen er å tilby tilpassede og fremtidsrettede lærings-, forsknings- og arbeidsmiljøer. På campus Narvik og tilhørende studiesteder gjøres dette i samarbeid med campusledelse og byggeier.

Universitetets campuser og studiesteder er arbeidsplass for studenter og ansatte, men også rammen om store deler av studentens liv og har derfor betydning for både livskvalitet og arbeidsglede.

Som avdelingens områdeansvarlige må du kunne ivareta og videreutvikle rutiner og systemer slik at aktiviteten på campus og tilhørende studiesteder ivaretar både studenter og ansatte. Du har ansvar for samarbeidet med byggeiere og eksterne interessenter samt være kontaktperson for kommunen og andre offentlige instanser i saker som berører universitetets aktivitet.

Arbeidssted er UiT Narvik. 

Arbeidsoppgaver

 • Du skal være deltaker i utviklingsarbeid og planer for ditt campus og dine studiesteder.
 • Du blir ansvarlig for koordinering og bruk av kontor-, felles- og studentarealer sammen med lokal ledelse.
 • Du er bidragsyter i tiltak/prosjekter på campus og studiesteder.
 • Du skal delta i planlegging og koordinering av arrangementer som krever bistand fra avdelingens ansatte.
 • Du skal være avdelingens ansvarlige i beredskapsarbeidet.
 • Du deltar i lokale og sentrale budsjettprosesser.
 • Du skal være en pådriver og initiativtaker for et godt arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole er et minimum. Realkompetanse kan veie opp for manglende formell utdanning.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig

Ønsket tilleggskompetanse som vil vektlegges:

 • Prosjektleder-/koordinatorkompetanse
 • Kjennskap til universitets – og/eller offentlig virksomhet
 • Erfaring med ledelse og personalbehandling

Vi vil vektlegge personlige egenskaper som samarbeidsevne og serviceinnstilling. Du må ha økonomisk forståelse og kunne planlegge på kort- og lang sikt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver i hele landsdelen
 • Du får i stor grad planlegge din egen arbeidsdag
 • Engasjerte medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstid

Stilling som Campuskoordinator lønnes etter statens regulativ kode 1434 Rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS