LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap

Søknadsfrist: 15.12.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.

Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Ønsker du å forske på persontilpasset og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Senter for omsorgsforskning midt, er det ledig en midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på trygg og persontilpasset legemiddelbruk for hjemmeboende eldre.Stillingen tilbys som et 3-årig løp med 100 % ansettelse som stipendiat, men 4-årig løp med 75 % ansettelse som stipendiat og 25 % pliktarbeid kan også vurderes.

Doktorgradsprosjektet inngår i en av fire arbeidspakker i forskningsprosjektet «MedSafe-Old: Ensuring medication safety for older recipients of municipal home care services». MedSafe-Old er finansiert med midler fra Norges Forskningsråd, og inkluderer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Hensikten med doktorgradsprosjektet er å utforske utfordringer og muligheter for mer persontilpasset og trygg legemiddelbruk for eldre som mottar hjelp med legemiddeladministrering fra hjemmetjenesten. Prosjektet har et kvalitativt og samskapende design, og inkluderer blant annet eldre personer som medforskere og samarbeid med helsepersonell i utvalgte kommuner. Prosjektet vil utvikle kunnskap om eldre og deres pårørende sine perspektiver og erfaringer med legemiddelbruk. Dette vil danne utgangspunkt for, i en samskapingsprosess, å identifisere og diskutere mulige tiltak for trygg legemiddelbruk.

Stillingen har kontorsted ved ett av våre studiesteder i Namsos eller Levanger, og den som ansettes må ha bosted som muliggjør fysisk tilstedeværelse. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder. Stipendiaten forankres i fagmiljøet ved Senter for omsorgsforskning midt, samt i forskningsgruppen «Legemidler og legemiddelhåndtering».Avhandlingen skal fortrinnsvis skrives på engelsk.

Ansettelse i stillingen betinger søknad om opptak til ph.d. i profesjonsvitenskap ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. Søknad om opptak må være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse i stillingen. Mer informasjon om dette finnes på: Ph.d. i profesjonsvitenskap (nord.no)

Veiledere i prosjektet er førsteamanuensis Siri Andreassen Devik og førsteamanuensis Hege Sletvold, Nord universitet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant helse- eller sosialfaglig og/eller profesjonsutdanning på mastergradsnivå
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergrad
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i ph.d. - programmet i profesjonsvitenskap er oppfylt. Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Søkerens kjennskap til eller erfaring med temaet eldre og legemidler
 • Relevant erfaring med praksisnært FoU-arbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Kvalitativ metodekompetanse
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Evne til å samarbeide med andre
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for å søke stillingen, fordype seg i fagområdet og fullføre prosjektet til normert tid tillegges stor vekt.
 • Personlig modenhet og egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 501 200,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og evt prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Søknad

Søknadsfrist 15.12.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med utførlig beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen. Dette inkluderer en refleksjon over evne og vilje til fordypning i fagområdet, egen selvstendighet og innsatsen som kreves for å fullføre på normert tid.
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring, vedlegg masteroppgave, ev. vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant), evt NOKUT-godkjenning av masterutdanning fra land utenfor EU/EUS

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30155106

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS