LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap

Søknadsfrist: 28.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på forskning innen studentaktiv blandet læring i høyere IT- utdanning

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, i samarbeid med Fakultet for samfunnsvitenskaps fagmiljø innen Spill og opplevelsesteknologi, er det ledig 100 % midlertidig stilling som stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på utdanningsforskning innen studentaktiv blandet læring (blended learning) i høyere IT-utdanning. Stillingen er knyttet til doktorgradsprogrammet i profesjonsvitenskap og forskningsgruppen Læring og teknologi. Stipendiaten vil være en del av forskningsmiljøet innen utdanningsforskning gjennom Senter for fremragende IT-utdanning - Excited, et samarbeid mellom Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU og Spill og opplevelsesteknologi-miljøet ved Nord universitet.

Hovedfokuset i Ph.D-prosjektet skal være rettet mot pedagogikk, hvor det er ønskelig å forske på muligheter og begrensninger, samt betydningen av blandet læring.

Prosjektet skal ha en tydelig teoretisk forankring, men samtidig praktisk nytteverdi for IT-utdanning i høyere utdanning.

Eksempler på relevante tema:

 • Prosjekt- og team-arbeid i blandet læring
 • Delingskultur blant studenter
 • Medstudentvurdering i blandet læring
 • Nettbaserte lærings-/utdanningsmiljøer (jobbsimulator/simulerte arbeidsmiljøer)
 • Utforskende læring (inquiry-based learning) innen blandet læring
 • Blandet erfaringslæring (experiential learning)
 • Pedagogiske tema tilknyttet teknologiforbedret læring (technology-enhanced learning)

Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid, men ansettelse i fire år med 25 % pliktarbeid pr. år kan vurderes

Stillingen har kontorsted Levanger. Fagmiljøet i Excited er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og presisering av relevante problemstillinger
 • Datainnsamling og dataanalyse
 • Artikkelskriving og publisering av resultater
 • Videreutvikling av problemstillinger sammen med forskningsgruppen

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves mastergrad i et relevant fagfelt. Søkere utenfor EU/EØS må fremlegge NOKUT-godkjenning av mastergraden.
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt eller bedre
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. - programmet profesjonsvitenskap ved Nord universitet er oppfylt. Se opptakskrav: Ph.d i profesjonsvitenskap
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk språk. Søkerne som behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig, foretrekkes
 • Den som ansettes bør ha kunnskap og erfaring med pedagogikk og bør besitte eller tilegne seg kompetanse innen IT-didaktikk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater
 • Prosjektskisse med beskrivelse av prosjektidé og plan for gjennomføring
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. . Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 28.08.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30139069

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS