LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i sosiologi

Søknadsfrist: 01.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).

Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Vil du jobbe sammen med ledende forskere i et forskningsprosjekt om tjenester rundt familier med barn med funksjonsnedsettelser?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat. Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet Uptake, som Nord deltar i og har en forsker involvert i, og som Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet er prosjektleder for.

Uptake handler om tilgang til og bruk av stønader og tjenester blant familier med barn med funksjonsnedsettelser. Dette er familier som opplever store utfordringer med å motta hjelp de har krav på. Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan hjelpeapparatet i samarbeid med familiene arbeider for å legge til rette for økt brukerinvolvering og mer helhetlig tjenesteyting.

Stipendiatstillingen som her lyses ut er knyttet til en av tre delstudier i Uptake. Denne delstudien er kvalitativt orientert og har som formål å gi økt innsikt i i) hvordan samarbeidet mellom hjelpeapparat og familier foregår og ii) hvordan familier opplever å bli involvert i planleggingen av og tilgangen til hjelpen de har behov for og som tilbys. De kvalitative metodene vil være observasjon og intervju med foreldre og representanter for de ulike tjenestene foreldrene er i kontakt med.

Ph.d.-prosjektets nærmere innretning vil bli utviklet i dialog mellom den som tilsettes og en veileder, og på basis av faglig bakgrunn og spesielle interesser hos stipendiaten. I utgangspunktet finnes det ulike vinklinger som vil være interessante. Prosjektskissen må utformes i løpet av de tre første månedene av prosjektperioden, i samarbeid med veileder.

Det foreligger en fullstendig prosjektbeskrivelse for forskningsprosjektet på OsloMet sine nettsider.

Den som ansettes må kunne bli opptatt på Fakultet for samfunnsvitenskap sin ph.d.-utdanning i sosiologi og vil være tilknyttet faggruppen for velferd og sosiale relasjoner. Stipendiaten vil samtidig inngå i et spennende forskerteam knyttet til forskningsprosjektet. Prosjektet har mange kompetente og erfarne forskere med, og også flere andre stipendiater, knyttet til ph.d.-utdanningen ved OsloMet. Stipendiaten vil få delta på prosjektmøter og andre aktiviteter i regi av prosjektet.

Ansettelsesperioden er i utgangspunktet tre år, uten arbeidsplikt. Det kan vurderes å åpne for ansettelsesperiode over fire år med 25 % pliktarbeid (undervisning), dersom kandidaten har relevant undervisningskompetanse som det er behov for ved fakultetets studier innenfor sosialt arbeid eller barnevern.

Stillingen har kontorsted Bodø. Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

For opptak til ph.d.-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad (eksempelvis statsvitenskap, Public Administration, sosialt arbeid, barnevern, e.l.). Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal normalt ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider.

Siden prosjektet samler inn data i norske kommuner, er det nødvendig at søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk på avansert nivå, både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Karakterer fra masterstudium
 • Eventuell relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Personlig egnethet
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, NOK 479.600. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prosjektansvarlig Nord universitet, førsteamanuensis Cecilie Høj Anvik, telefon +47 906 85 902, e-post [email protected]
 • Faggruppleder, professor Janne Paulsen Breimo, telefon +47 75 51 73 06, e-post [email protected]
 • Fagleder for Ph.d. sosiologi, professor Berit Skorstad, telefon +47 75 51 7304, e-post [email protected]
 • For administrative spørsmål: rådgiver Anneli Maria Watterud, telefon +47 75 51 75 72, e-post [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men hvor fakultetet ikke kan tilby tilfredsstillende veiledning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 1. februar 2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-post og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref. 30071780

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS