Ledig stilling ved Nord universitet

Stipendiat i sosiologi

Søknadsfrist: 11.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes, Mo i Rana og Steinkjer.


Les mer: www.nord.no/fsv

Vil du jobbe sammen med ledende internasjonale forskere i et forskningsprosjekt?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi. Stillingen er knyttet til et prosjekt som finansieres av Norges Forskningsråd: ‘Co-creation: Expectations, Challenges and Coping Strategies in Norwegian Local Governments’ (ECCO).

Prosjektet studerer «samskaping», som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører. Formålet med samskaping er å mobilisere ressurser og ideer fra borgere og andre relevante interessenter for å skape offentlig verdi, for eksempel løse aktuelle kollektive problemer eller forbedre offentlig tjenesteproduksjon. Prosjektet skal analysere spredningen av begrepet «samskaping» i norske kommuner, undersøke hvordan begrepet forstås og hvilke forventninger aktører har til samskaping. Prosjektet skal også undersøke hvordan samskaping utfordrer og kanskje til og med kolliderer med etablerte styringsroller, organisasjonsstrukturer, ledelses-praksiser og demokratiformer i norske kommuner. Endelig skal prosjektet studere hvordan kommuner og deres ansatte håndterer disse utfordringene.

De empiriske casene vil være innenfor barnevern, eldreomsorg og klimapolitikk. Det foreligger en fullstendig prosjektbeskrivelse for forskningsprosjektet på fakultetets nettsider.

Den som ansettes må kunne bli opptatt på fakultetets ph.d.-utdanning i sosiologi og vil være tilknyttet faggruppen for velferd og sosiale relasjoner. I tillegg vil stipendiaten inngå i et forskerteam på inntil 8 personer knyttet til forskningsprosjektet, og delta på prosjektmøter og andre arrangementer i regi av prosjektet. I utgangspunktet finnes det utallige vinklinger som vil være interessante, og ph.d.-prosjektets innretning vil bli utviklet i dialog mellom den som ansettes og en veileder, og på basis av faglig bakgrunn og spesielle interesser hos stipendiaten.

Ansettelsesperioden er tre år, uten arbeidsplikt.

Stillingen har kontorsted Bodø eller Levanger. Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

For opptak til ph.d..-utdanningen i sosiologi kreves mastergrad i sosiologi eller annen relevant samfunnsvitenskapelig mastergrad (eksempelvis statsvitenskap, Public Administration, sosialt arbeid, barnevern, e.l.). Søkere må kunne dokumentere bred kunnskap i samfunnsvitenskapelig teori, metode og analyse. Mastergraden skal ha en gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre.

Søknaden må dokumentere at alle krav som stilles for opptak til ph.d. i sosiologi ved Fakultet for samfunnsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav på Nord universitets nettsider: www.nord.no/no/studier/sosiologi-phd

Siden prosjektet samler inn empiri i norske kommuner er det nødvendig at søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk på avansert nivå, både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Karakterer fra masterstudium
 • Eventuell relevant erfaring fra forskningsarbeid
 • Personlig egnethet
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, LR 20, ltr. 54, NOK 479.600. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prosjektleder, professor Asbjørn Røiseland, telefon +47 911 48 995, e-post [email protected]
 • Faggruppleder, professor Janne Paulsen Breimo, telefon +47 75 51 73 06, e-post [email protected]
 • Fagleder for ph.d. sosiologi, professor Berit Skorstad, telefon +47 75 51 73 04, e-post [email protected]
 • For administrative spørsmål: rådgiver Anneli Watterud, telefon +47 75 51 75 72, e-post [email protected]

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 11. oktober 2020.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 2-3 referanser (navn, din relasjon til personen, e-post og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30090155

Søk på stillingen

fnokode:1234