LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på estetiske læringsprosesser

Søknadsfrist: 13.08.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt.

Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS)


KKS jobber for økt interesse og kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehage og grunnopplæringen. Senteret utvikler og formidler fagdidaktiske ressurser, kurs og konferanser. Gjennom flere år har senteret utviklet en omfattende digital ressursbase.


KKS bidrar til at barnehager og skoler får økt kompetanse i å tolke og operasjonalisere rammeplaner og læreplanverk. Vi støtter lærerutdanningene og andre institusjoner i deres arbeid med kompetanseutvikling innen kunst- og kulturfag i hele grunnopplæringen. Ved behov er vi rådgivere for nasjonale utdanningsmyndigheter innenfor det kunst- og kulturfaglige feltet.


Senterets målgruppe er lærerutdanningene, barnehage- og skoleeiere, ledere og ansatte i barnehager og skoler samt pedagogisk-psykologisk tjeneste. Vi driver fag- og forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale fag- og forskningsnettverk, organisasjoner og miljøer.


KKS ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007, og overført til Nord universitet i 2018. Se mer informasjon: kunstkultursenteret.no

Om stillingen

Ved Nord universitet, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene (MAGLU 1-7 og MAGLU 5-10).

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen vil være knyttet til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, samt forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring med mål om å bidra til å videreutvikle forskningsgruppens fokusområde innenfor estetiske læringsprosesser. I tillegg forutsettes det at stipendiaten holder faggruppeleder for grunnskolelærerutdanningen orientert om forskningsprosjektet, og er villig til å formidle resultater på arenaer der fagansatte i grunnskolelærerutdanningen samles. Stillingen skal bidra til at det utvikles ny teoretisk og empirisk kunnskap som kan styrke grunnskolelærerutdanningene og slik også fremtidige læreres profesjonskompetanse.

Ansettelsesperioden er enten tre år, uten arbeidsplikt, eller fire år, med 25 % pliktarbeid.

Stillingen har kontorsted Bodø. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen.

Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i sentrets virksomhet og i forskningsgruppen Kunst og kultur i opplæring. KKS inngår i flere nasjonale og internasjonale nettverk som er relevante for stipendiatstillingen, og det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre, eller flere kortere, utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Om prosjektet

Stipendiatens arbeid i prosjektet er innenfor fagområdet estetiske læringsprosesser med vekt på kunstfag og didaktikk innen grunnskolelærerutdanningene.

For å mestre framtidens samfunnsutfordringer er det avgjørende at elever har lærere som gjennom praktiske, varierte og estetiske læringsprosesser kan øve elevenes evne til kreativitet, problemløsning og bærekraftig levesett. De tverrfaglige temaene i overordnet del av norsk skoles læreplan (LK20): bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring, sammen med FNs bærekraftsmål, vurderes derfor som relevante vinklinger for doktorgradsprosjektet.

Stipendiatens prosjekt må rette seg inn mot og falle innenfor rammene for ph.d.i profesjonsvitenskap, slik disse er beskrevet i programplanen. Ph.d. i profesjonsvitenskap setter profesjonsutøvelsen og praksisfeltet i sentrum og skal bidra til innovative prosesser i profesjoner. Programmet vektlegger profesjonsvitenskap innenfor en mellommenneskelig og samfunnsrelevant kontekst og omhandler sentrale områder innenfor profesjonsutøvelse: språk, relasjoner og handlinger. Profesjonsvitenskap er en empirisk vitenskap og forstås som et fler- og tverrfaglig kunnskapsområde som inkluderer bidrag fra flere ulike disipliner og vitenskapsområder. Programmet er bredt sammensatt og rommer praksisnær forskning på profesjonsutvikling, danning i profesjoner, profesjonsutøvelse, profesjonsutøvernes samhandling med relevante aktører og deres opplevelse av denne.

Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som publiseres som en artikkelsamling eller en monografi.

Kvalifikasjonskrav

 • Ha mastergrad i et relevant fagfelt, fortrinnsvis ett eller flere estetiske fag med pedagogisk innretning
 • Det kreves normalt minimum karakter B i gjennomsnitt på mastergraden
 • Relevant arbeidserfaring fra kunstfaglig praksis
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. i profesjonsvitenskap er oppfylt. Se opptakskrav: Ph.d i profesjonsvitenskap
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram
 • Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid
 • Det forutsettes at søker behersker norsk (evnt et skandinavisk språk) både skriftlig og muntlig
 • For stillingen kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Avhandlingen kan skrives på engelsk eller norsk (evnt. et skandinavisk språk)

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektskisse der kandidaten redegjør for hvordan prosjektet skal frambringe ny kunnskap med relevans for estetiske læringsprosesser i grunnskolen og hvordan denne kunnskapen kan tas i bruk i grunnskolelærerutdanningene
 • Relevans og kvalitet på søkerens masterstudium, og eventuelt tidligere relevant forsknings- og formidlingsarbeid
 • Relevant arbeidserfaring fra det kunstfagdidaktiske praksisfeltet og fra grunnskolen
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, NOK 501 200,-. For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Senterleder Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen/førsteamanuensis Ann Karin Orset, e-post: ann.k.orset@nord.noo, tlf. +47 92811336

 • Programansvarlig for Ph.d. i profesjonsvitenskap Anne Marit Valle, e-post: anne.m.valle@nord.no, tlf. +47 75 51 77 52/+47 905 42 559

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 13 August 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30178459

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS