LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i entreprenørskap - Engage

Søknadsfrist: 07.03.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Vil du være med og forme framtidens entreprenørskapsutdanning?

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen, kontorsted Bodø, har vi ledig midlertidig stilling som stipendiat i entreprenørskap med fokus på entreprenørskaputdanning.

Som stipendiatet vil du bli tilknyttet Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship. Dette er et Senter for fremragende utdanning (SFU) og er et samarbeid mellom NTNU og Nord universitet. Engage videreutvikler utdanning og undervisningsformer for å skapeentreprenørielle ferdigheter og holdninger hos studenter innen alle disipliner og profesjoner. En viktig del av senterets aktivitet er forskning på utdanning innen entreprenørskap. Du vil bli en del av et sterkt fagmiljø innen entreprenørskap som omfatter en rekke doktorgradsstudenter hos de ulike partnerne ved Nord Universitet og NTNU. Ved Nord Universitet er Engage forankret på Handelshøgskolen i faggruppen for innovasjon og entreprenørskap.

Forskningsaktivitetene i Engage ser på hvordan vi gjennom entreprenørskapsutdanning i ulike kontekster bidrar til at studenter blir framtidens endringsagenter.

Aktuelle forskningstema er:

 • effekter av ulike typer entreprenørskapsutdanning, blant annet for entreprenørskaps- og innovasjonssystemer i tilknytning til universitetene
 • entreprenøriell læring og hvordan entreprenørielle ferdigheter og holdninger utvikles hos individer og i team
 • betydningen av aktive undervisningsformer og frivillige studentaktiviteter for læring
 • utvikling av entreprenørielle mindset
 • bærekraftig entreprenørskapsutdanning
 • entreprenørskapsutdanning innen ulike studieprogramområder, eksempelvis helsevitenskap eller naturvitenskap

Du bør relatere deg til et av de nevnte områdene, eller en kombinasjon av disse og beskrive dette i prosjektskissen som du vedlegger søknaden.

Ta gjerne kontakt med fagmiljøet for å drøfte hva som kan være aktuelle prosjektideer før du sender inn søknaden. Etter ansettelse utarbeider du, i samarbeid med veileder, endelig tema og en plan for doktorgradsarbeidet. Denne skal være godkjent innen 3 måneder etter tiltredelse.

Som doktorgradsstipendiat kommer du inn i et strukturert program som omfatter doktorgradskurs, artikkelskriving, og deltakelse på vitenskapelige konferanser og seminarer. Samtidig vil du arbeide med din doktoravhandling. Det vil bli lagt til rette for opphold ved en utenlandsk institusjon i løpet av stipendiatperioden om ønskelig. Du følges opp av erfarne veiledere og forskere.

Du ansettes midlertidig for 4 år, hvorav 25 % av stillingen brukes til nærmere definerte arbeidsoppgaver i Engage. Eksempler på oppgaver kan være bidrag til utvikling av nye kurs, formidling av resultat fra senteret og bidrag til undervisning og veiledning.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter deg med følgende kvalifikasjoner:

 • Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi, entreprenørskap, innovasjon eller tilsvarende utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng må være innenfor et fagområde som er relevant for doktorgradsprosjektet
 • Kandidater som avslutter masterstudiet vår/sommer 2021 oppfordres spesielt til å søke
 • Gode karakterer fra mastergraden (karakter B som gjennomsnitt og minimum B på masteroppgaven).
 • Gode kunnskaper i engelsk og norsk (evt. annet skandinavisk språk), både skriftlig og muntlig. Det kan stilles krav om tilfredsstillende resultater på språktest (TOEFL eller IELTS) for å bli tatt opp. Unntak gis for kandidater med mastergrad fra nordisk institusjon. Avhandlingen må skrives på engelsk
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap. Det kan stilles krav om tilfredsstillende resultater fra GMAT eller GRE for å bli tatt opp. Unntak gis for kandidater med mastergrad fra en nordisk institusjon
 • Dokumentere at alle krav knyttet til opptak i p.hd. - programmet ved Handelshøgskolen er oppfylt

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet, gjennomførbarhet og relevans for Handelshøgskolen
 • Masteroppgaven. Tema og perspektiver fra søkerens masterstudie vil bli tillagt vekt i vurdering av kandidater
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid vil telle positivt
 • Personlig egnethet og karakterer

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 482.200,-. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faglige spørsmål: førsteamanuensis Ingebjørg Vestrum, [email protected], tlf: 95781468
 • Administrative spørsmål: kontorsjef Ellen Abelgård, [email protected], tlf. 75 51 76 68

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier som språk, pedagogiske evner, erfaring fra forskning eller personlige egenskaper.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 07.03.2021.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Masteroppgaven din (eventuelt en foreløpig versjon)
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming og fremdriftsplan
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester. Original versjon må fremlegges på forespørsel.
 • Annen aktivitet som vurderes relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen, må dokumenteres.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (en av disse bør være hovedveilederen fra masteroppgaven). Angi din relasjon til personen, e-post og telefonnummer.

Søkere med utenlandsk utdanning må legge ved offisiell dokumentasjon som viser hvilke karakterar på vitnemålet som er på et høyt faglig nivå og kriteriene som ligger til grunn for denne vurderingen. Dersom originalvitnemålet, karakterutskriftene og tilleggsdokumentasjonen eller vitenkapelige arbeid ikke er på engelsk eller et skandinavisk språk må en sertifisert oversettelse legges ved. Det er en fordel om de i tillegg kan legge ved NOKUT sin generelle godkjenning av at utdanningen tilsvarer norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om generell godkjenning av høyere utdanning.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30099341

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS