LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i bedriftsøkonomi - innovasjon og entreprenørskap

Søknadsfrist: 26.02.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgendagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.

Handelshøgskolen har 2700 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap, Nordområdekunnskap og Trafikk.

Les mer: www.nord.no/hhn.

Vil du bidra til ny kunnskap for å utvikle framtidens samfunns- og næringsliv?

Om stillingen

En doktorgrad i bedriftsøkonomi gir en rekke karrieremuligheter, inkludert akademiske stillinger, roller i nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner, samt posisjoner i næringslivet. Som stipendiat må du ha interesse for forskning innen innovasjon og entreprenørskap, med et mål om å fremme ny kunnskap og innovasjon. Planlagt startdato for denne stillingen er august 2024. Som stipendiat vil du bli integrert i faggruppen Innovasjon og entreprenørskap, hvor du vil ha muligheten til å delta regelmessig på forskningsseminarer med internasjonale forskere. I tillegg vil du også få muligheten til å delta i det sosiale livet ved Handelshøyskolen.

Vi ser etter kandidater som vil forske temaer innenfor ett av disse to områdene:

 • "Innovasjon og entreprenørskap for bærekraft og sirkulær økonomi". En mer bærekraftig bruk av jordens ressurser er en betydelig samfunnsutfordring. Overgangen til en sirkulær økonomi krever innovasjon på alle nivåer i samfunnet. Entreprenørskap og innovasjon representerer essensielle drivkrefter for å gjøre sirkulær økonomi til en integrert del av all økonomisk aktivitet. Det er behov for forskning på hvordan entreprenører og innovative bedrifter kan bidra til en raskere overgang til en sirkulær økonomi. Målet for denne stipendiatstillingen er å utforske entreprenørskap og innovasjonsprosesser for bærekraft og sirkulær økonomi. Potensielle temaer kan være åpen innovasjon, forretningsmodeller og teknologiutvikling for en mer sirkulær og bærekraftig framtid.
 • "Entreprenørskap og helse". Helse er svært viktig for- og påvirker menneskers liv. Individuelle helseutfordringer kan aktualisere entreprenørskap fremfor vanlig ansettelse, men den tilhørende usikkerheten og arbeidsbelastningen kan ha negative effekter. På den andre siden kan fleksibiliteten og lidenskapen som ligger i entreprenørskap ha en positiv innvirkning på helsen. Til tross for dette blir helsens rolle som pådriver eller barriere i entreprenørskap ofte oversett i forskningen. I tillegg har entreprenørskap og innovasjon potensialet til å forbedre helsesektoren, forbedre pasientresultatene og redusere helsekostnadene. Målet med denne ph.d.-stillingen er å undersøke samspillet mellom individuell helse og entreprenørskap, eller utforske innovasjonsprosesser innenfor helsesektoren.

Som stipendiat vil du:

 • Delta i et strukturert program med doktorgradskurs, artikkelskriving og vitenskapelige konferanser og seminarer
 • Ha mulighet til å dra på forskningsopphold ved utenlandske universiteter
 • Få veiledning og støtte fra erfarne veiledere og forskere
 • Bli ansatt for 4 år, og 25 % av tiden vil du utføre arbeidsoppgaver ved Handelshøgskolen som for eksempel undervisning, veiledning, planlegging og gjennomføring av seminarer og lignende

Prosjektskisse:

Som søker må du utarbeide en foreløpig skisse for doktorgradsprosjektet knyttet til et av de to angitte tema. Denne skal være på maksimalt 5 sider og presentere mulige ideer for problemstilling, relevans og teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

Du vil lage en endelig prosjektbeskrivelse i samarbeid med veilederne i løpet av de to første månedene etter ansettelsen. Denne vil være grunnlag forer det formelle opptaket til doktorgradsprogrammet i bedriftsøkonomi.

Du vil ha kontor i Bodø, Mo eller Steinkjer ut fra valgt forskningstema. Det forutsettes at du er til stede og tilgjengelig ved kontorstedet på daglig basis.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført en femårig universitetsutdanning (300 studiepoeng) inkludert en toårig mastergrad i bedriftsøkonomi eller tilsvarende utdanning med masteroppgave som avsluttende vitenskapelig arbeid. Minst 90 studiepoeng skal være innenfor et fagområde som er relevant for doktorgradsprosjektet. Kandidater som fullfører våren 2024 oppfordres til å søke.
 • Gode karakterer fra mastergraden (normalt karakter B eller bedre både som gjennomsnitt og på masteroppgaven)
 • Gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig (avhandlingen skrives på engelsk)
 • Gode kunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk vil være en fordel. Dersom norsk språk anses som nødvendig for å gjennomføre det skisserte prosjektet, er gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk et krav.
 • Gode analytiske ferdigheter og relevant metodekunnskap

Krav til ferdigheter i engelsk

Gode kunnskaper i engelsk er et krav for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere engelskkunnskaper gjennom en av følgende eksamener/tester:

 • Engelsk i norsk videregående skole (minst 140 timer)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) med resultat 580 eller bedre på skriftlig test, alternativt 90 på online test (alle enkeltresultat må være 20 eller bedre). Nord Universitet sin TOEFL kode er 1648
 • IELTS Academic (International English Language Testing System) med resultat 6,5 eller bedre
 • University of Cambridge First Certificate in English eller Certificate in Advanced English eller Certificate of Proficiency in English.

Du oppfyller også språkkravet om du:

 • Er unntatt kravet iht oversikten i GSU-listen
 • Har fullført minst ett års universitetsstudium i USA, Canada, Irland, UK, Australia eller New Zealand
 • Har fullført bachelor- og/eller mastergrad og du kan dokumentere at engelsk var undervisningsspråk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans for Handelshøgskolen
 • Masteroppgaven og faglig fordypning i masterstudiet
 • Karakterer og språkkunnskaper
 • Din motivasjon for stillingen
 • Relevant erfaring fra forskningsarbeid teller positivt
 • Personlig egnethet

Kadidater som allerede har en ph.d.-grad vil ikke bli vurdert for stillingen.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017, normalt NOK 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. 

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Det gjøres en administrativ sortering av søkerne iht. kvalifikasjonskravene, deretter vurderes søkerne av en sakkyndig komité. Mangelfulle søknader vil ikke bli vurdert. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og eventuelt andre prøver.

Fakultetet gjør oppmerksom på at man forbeholder seg retten til ikke å ansette søkere som er vitenskapelig kvalifisert, men som ikke tilfredsstiller andre kriterier.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 26.02.2024.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Kopi av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektskisse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, framdriftsplan, teoretisk- og metodisk tilnærming
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Masteroppgaven
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Refnr. 30199616

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS