LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Stipendiat i profesjonsvitenskap med fokus på norskdidaktikk

Søknadsfrist: 26.06.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i profesjonsvitenskap. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag, studiested Bodø, Levanger eller Nesna, er det fra 1.august 2022 ledig en 100 % åremålsstilling som stipendiat i norskdidaktikk. Søkere må oppgi hvilket studiested de søker til.

Stipendiatens arbeid i prosjektet er innenfor språklige områder/literacy.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

En stipendiatstilling i norskdidaktikk omhandler i denne sammenheng arbeid med et norskfaglig prosjekt som både er teoretisk-faglig og profesjonsrettet.

Avhengig av prosjektets innretning vil stillingen fortrinnsvis tilknyttes forskningsgruppe innenfor språklige områder/literacy, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Ansettelsesperioden er tre år uten pliktarbeid. Det kan vurderes å ansette i 4 år med 25 % pliktarbeid.

Stillingen har kontorsted enten i Bodø, Levanger eller Nesna. Det forventes at den som ansettes bidrar og er tilgjengelig for fagmiljøet.

Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram: PhD i profesjonsvitenskap. Opplæringsdelen av studiet er totalt 30 studiepoeng. I tillegg skal det gjennomføres et selvstendig vitenskapelig arbeid som kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre arbeider. Det forventes at den som ansettes deltar aktivt i fagmiljøet og forskningsgruppen. Det er ønskelig at kandidaten legger inn et lengre eller flere kortere utenlandsopphold under arbeidet med doktorgraden.

Endelig prosjektskisse med plan for doktorgradsarbeidet skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse. (se veiledning prosjektskisse)

Oppsigelse kan vurderes dersom opptak til doktorgradsstudiet ikke foreligger innen denne fristen, ved manglende årlig rapportering av fremdrift og/eller alvorlig svikt i fremdrift og i pliktarbeid.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Det er residensplikt i stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Ha mastergrad i et relevant fagfelt (fortrinnsvis innenfor norskdidaktikk, eller et relatert fagområde).
 • Det kreves normalt minimum karakter B eller bedre i gjennomsnitt i mastergradsstudiet (tilsvarende 120 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning.
 • Det forutsettes at den som ansettes tas opp på fakultetets doktorgradsprogram (PhD i profesjonsvitenskap) og søker må derfor dokumentere at alle krav knyttet til opptak i er oppfylt. .
 • Det er en forutsetning av søkerne behersker norsk, svensk eller dansk språk både skriftlig og muntlig.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming med framdriftsplan.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Kvalitet på prosjektskisse der kandidaten redegjør for prosjektets norskdidaktiske relevans.
 • Relevans og kvalitet på søkerens masterstudium, og eventuelt tidligere relevant forsknings- og formidlingsarbeid.
 • Karakter på masteroppgaven vil bli tillagt vekt.
 • Presentasjon av en prosjektskisse der kandidaten redegjør for prosjektets norskdidaktiske relevans.
 • Søkerens beskrivelse av motivasjon for doktorgradsarbeidet og muligheter for gjennomføring. Søkerens motivasjon for å søke stillingen.
 • Personlig egnethet.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, stipendiat kode 1017 LR 20, ltr 54, NOK 491 200,- . For særskilt kvalifiserte søkere kan lønnsplassering i st. kode 1378 og høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Nærmere opplysninger om doktorgradsprogrammet fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 26.06.2022.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor- og masterutdanning og relevante attester
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider hvor du redegjør for ideen til ph.d.-prosjekt, teoretisk forankring og metodisk tilnærming
 • Prosjektskissen bør inkludere en framdriftsplan.
 • En plan for hvordan stipendiatperioden tenkes anvendt.
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Refnr. 30143768

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS