LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgjevar / seniorrådgjevar HR

Søknadsfrist: 28.11.2022

Nord universitet

Gjennom forsking, utdanning og samfunnsdeltaking, bidreg Nord universitet til å skape ei berekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremjer våre 11 500 studentar og 1 350 tilsette innovative løysningar og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsingsområde: blå og grøn vekst, berekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerheit og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitskap og akvakultur (FBA) utdannar menneske som fremjar berekraftig og nytenkjande utvikling for å møte globale utfordringar innan matproduksjon, klima og miljø.

Fakultetet er ein internasjonal arena for utdanning, forsking og kunnskapsformidling, med tilsette og studentar frå 25 land. Fakultetet tilbyd doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitskap.

Fakultet for biovitskap og akvakultur har 900 studentar og 160 tilsette i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk Husdyr, produksjon og velferd og Alger og Mikrobiell Bioteknologi.

Les meir: www.nord.no/fba

Om stillinga

Ved Nord universitet, fakultet for biovitenskap og akvakultur, studiestad Bodø, er det ledig ei fast 100% stilling som HR rådgjevar/ seniorrådgjevar med erfaring frå organisasjon- og personalområdet. Vi søkjer deg som trivs med å arbeide operativt. Du må kunne samarbeide med øvrige ansatte på ulike nivå i fakultetet og personalavdelinga ved universitetet. Du må vera sjølvstendig, initiativrik og god til å gjennomføra. Det er ein fordel med erfaring frå UH-sektoren eller frå andre, større virksomheiter.Universitetet brukar arkiv - og saksbehandlersystemet Public 360, rekrutteringsverktøyet Jobbnorge og løns - og personalsystemet SAP.

Stillinga har kontorstad Bodø.

Arbeidsoppgåver

 • Sakshandsaming innafor HR-prosessar, spesielt innafor rekruttering
 • HR-støtte til leiarar
 • Utgreiings- og utviklingsoppgåver
 • Videreutvikla HR-prosessar og rutinar
 • Oppfølging av lokalt medbestemmelsesutval
 • Oppfølging av arbeidsplanar ved fakultetet
 • Støtte til HMS-arbeidet
 • Andre administrative oppgåver

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetjing i stilling som rådgjevar krevst relevant utdanning frå universitet eller høgskule, mastergrad eller tilsvarande. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensera for delar av utdanningskravet
 • For tilsetjing i stilling som seniorrådgjevar er det vidare ei forutsetning med omfattande relevant fagadministrativ erfaring og kompetanse på høgt nivå tilpassa funksjonane i stillinga
 • Erfaring innen personalfeltet/HR, fortrinnsvis frå større virksomheiter
 • God prosessforståelse innan HR
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Andre kvalifikasjonar som vil bli vektlagde

 • Erfaring frå offentleg forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høgskulesektoren og fakultetet sine utdanningstilbod
 • Erfaring frå offentlig forvaltning, kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanning er ein fordel
 • Gode IT-kunnskapar og kjennskap til arkiv og personalsystem er ein fordel. Nord universitet brukar systema Public 360, SAP og JobbNorge sitt rekrutteringsverktøy
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og sjølvstendig
 • Serviceinnstilling, og samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlege eigenskapar

Vi tilbyd

Stillinga blir løna etter Statens regulativ kode 1434 rådgjevar - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400,- - 594 300,- i året. Alternativt kode 1364 seniorrådgjevar - Ltr. 63 - 70, NOK 574 700,- - 650 300,- i året. Løn etter ansiennitet og kvalifikasjonar. For særs godt kvalifiserte søkjarar kan høgare løn avtalast.

Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lovar, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserar moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten.

Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremå.

Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju.

Kontakt

Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å ta kontakt med:

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan 28.11.2022

All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastast opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen.

Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, skal grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering.

Referanse: 30135149

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS