LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor i Velferdssosiologi

Søknadsfrist: 18.02.2022

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring.


Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) utdanner samfunnsvitere som imøtekommer samfunnets behov for nytenkende yrkesutøvere innen privat og offentlig sektor. Fakultetets doktorgrad er ph.d. i sosiologi. FSV har ca. 2200 studenter og 190 ansatte.


Fakultetets forskningsvirksomhet er organisert i fire faggrupper: Velferd og sosiale relasjoner, Historie, kultur og medier, Ledelse og innovasjon og Miljø, Internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet (MINS).


Fakultet for samfunnsvitenskap har ansatte på to ulike studiesteder; Bodø og Levanger. Det gis per i dag også undervisning på Stokmarknes og Mo i Rana.


Les mer: www.nord.no/fsv

Om stillingen

Fakultet for samfunnsvitenskap har ledig en fast 100 % stilling som professor i velferdssosiologi. Fakultetet søker en person som er relevant for forskning innenfor faggruppen Velferd og sosiale relasjoner, som kan undervise innenfor sosiologi og sosialt arbeid/barnevern og som har evne og kompetanse til samarbeid på tvers av ulike disipliner.

En professorstilling består hovedsaklig av undervisning og forskning, men administrative oppgaver må påberegnes. Den som tilbys stillingen må kunne undervise på alle nivå av fakultetets studietilbud.

Stillingen har kontorsted Bodø eller Levanger, og fakultetet praktiserer residensplikt.

Fagmiljøet ved fakultetet er fordelt på to campus, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå
 • Veiledning av doktorgradsstudenter
 • Initiativtaking til søknader om ekstern finansiering og utvikling av tverrfaglige forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Tilrettelegging for samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i utviklingen av fagmiljøet i sosiologi ved fakultetet, sammen med kollegaer

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen velferdssosiologi eller andre relevante fagområder. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområdet.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Søkere må kunne dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider.
 • Grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner er et krav til stillingen. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk. Norsk er arbeidsspråk for undervisning og administrasjon, og det forutsettes at kandidaten kan undervise på norsk/skandinavisk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med å skaffe ekstern finansiering, forskningsformidling, samt internasjonale forskingsnettverk
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • Pågående forskning og potensiale for å styrke fakultetets forskningsprofil og strategi i de kommende år er viktig i evaluering av søker.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 18.02.2022

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 10 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30128274

fnokode:1234

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS