LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Professor / dosent i norsk - Bodø

Søknadsfrist: 05.04.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 350 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som professor/dosent i norsk. Stillingen er knyttet til utdannings- og forskningsmiljøet ved grunnskolelærerutdanningen.

Dersom det ikke melder seg søkere som fullt ut er kvalifisert for fast ansettelse som professor/dosent, kan det bli aktuelt å foreta midlertidig ansettelse i stilling som professor for inntil tre år. Ansettelsen blir fast dersom søkeren innen utløp av tre-årsperioden og etter ny bedømmelse blir funnet kvalifisert som professor.

Stillingen har kontorsted Bodø. Fagmiljøet ved Nord universitet er fordelt på flere studiesteder, så samarbeid mellom vitenskapelig ansatte ved fakultetet uansett geografisk plassering er viktig.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nord universitets øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på alle nivåer i våre Master - grunnskolelærerutdanninger
 • Veiledning og oppfølging av masterstudenter på MaGLU
 • Veiledning av PhD-kandidater i fakultetets PhD-program ( professorstilling)
 • Utvikle tettere sammenheng mellom MaGLU og fakultetets PhD-program ( professorstilling)
 • Initiere og utvikle forskningsprosjekter sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • Samarbeid og forskningsformidling med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Det forutsettes at den som ansettes, bidrar i ledelse og utvikling av større eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • Bidra i arbeide med å videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Aktivt bidra i utviklingen av profesjonsfaglige felleskapet ved fakultetet
 • Mentoring for ansatte i karriereløp

Kvalifikasjonskrav

Ansettelse som professor

 • For ansettelse i stilling som professor kreves professorkompetanse innen relevant fagområde innenfor språk eller litteratur. Kvalifikasjonsgrunnlag for professor er vitenskapelig nivå i samsvar med internasjonal standard innen gjeldende fagområde.
 • Tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. Utover de grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning som gjelder for stilling som førsteamanuensis, må søkeren dokumentere: Kvalitetsutvikling i undervisning og veiledning, bred veiledningserfaring og utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider

Ansettelse som dosent

 • For ansettelse i stilling som dosent kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet, dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet og høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:
  • Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
  • Tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  • Omfattende samarbeid med nærings- og samfunnsliv for utvikling av studietilbud og forsknings- og utviklingsvirksomhet
  • Yrkeserfaring av særskilt karakter og relevans fra nærings- og samfunnsliv
  • Oppbygging av vitenskapelige samlinger

og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Felles for alle

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • Publikasjoner de siste fem årene vil bli vektlagt
 • Erfaring med internasjonale forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets- og høgskolesektoren
 • Personlig egnethet
 • Pedagogiske kvalifikasjoner
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • Personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1013 for professor, 1532 dosent. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faggruppeleder Morten Einar Edvardsen, tlf. +47 75 05 78 23, e-post: [email protected]
 • Storseksjonskoordinator May Line R. Tverbakk, tlf. +47 75 51 77 83, e-post: [email protected]

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 05.04.2021

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søknadsfrist: 05.04.2021

Ref.nr. 30100520

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS