LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen epidemiologi og helsestyring akvakultur

Søknadsfrist: 23.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på

www.nmbu.no

.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vil du bidra til å redusere dødeligheten i oppdrettsnæringen?

Om stillingen

Ved NMBU – Veterinærhøgskolen er det ledig stilling som stipendiat innen epidemiologi og helsestyring i lakseoppdrett. Stipendiaten skal arbeide i prosjektet «Salmon health value».

Prosjektet har varighet på 3 år og er finansiert av Norges Forskningsråd. Akvakultur er et sentralt fagområde innen norsk veterinærmedisin og Veterinærhøgskolen er en viktig internasjonal aktør på området. Prosjektet er et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen (prosjektleder), SINTEF, Åkerblå, Piscada og Matis på Island. I tillegg er flere oppdrettsselskaper i både Norge og Island samarbeidspartnere i prosjektet. Oppstart for stillingen er satt til juni 2023.

«Salmon health value» har som mål å lage et system for data-drevet og kunnskapsbasert beslutningsstøtte i havbruksnæringen, basert på klassifisering av dødsårsaker og oppbygning av en standardisert datastruktur i produksjonen.

Dette skal oppnås gjennom å lage en universell modell for datainnhenting, validere klassifisering av dødsårsaker som et verktøy i arbeidet med å redusere dødeligheten i næringen og koble sensormålinger i miljøet, og informasjon rundt produksjonen, opp mot dødsårsaker for å se på automasjon i klassifiseringsprosessen.

Stipendiaten sitt arbeid vil rettes inn mot validering av dødsårsaks klassifiseringen samt studier av dataflyten for å kunne strukturere denne. Avhengig av kandidatens interesser og forkunnskaper kan andre oppgaver innen prosjektets rammer også være aktuelle.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

Gjennom prosjektet vil stipendiaten få bred erfaring i epidemiologisk analyse av feltdata, kunnskap om validering av helsedata-systemer og bygge struktur i datahåndtering med mål om å lage automatiserte prosesser i styringen av helse innen en dyreproduksjon ved å:

 • Designe og gjennomføre epidemiologiske studier.
 • Validere årsaks-spesifikk dødelighetskategorisering.
 • Strukturere produksjons-data og annen informasjon knyttet til dødelighet i lakseoppdrett.
 • Utvikle og evaluere en algoritme som bistår oppdretterne med å klassifisere død fisk.
 • Delta i feltarbeid.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves relevant femårig mastergrad, eller cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse eller mastergrad innen fiskehelse.
 • Gode språkkunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig.
 • Kandidater som fullfører sin utdannelse i løpet av våren 2023 kan også søke, men kan ikke tiltre stillingen før studiet er bestått.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kunnskap og erfaring innen akvakultur.
 • Kunnskap og erfaring innen epidemiologi.
 • Erfaring fra forskningsarbeid.
 • God muntlig formuleringsevne på et skandinavisk språk.

Du må ha:

 • Forskerambisjoner.
 • Motivasjon og evne til fleksibilitet.
 • Gode evner til selvstendig arbeid.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-60). NOK 501 200 - 553 500. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501.200,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 23.04.23.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Det blir som hovedregel benyttet intervju i ansettelsesprosessen. Kandidater som blir invitert til intervju må være forberedt på å gi en presentasjon av et oppgitt relevant tema som del av intervjuet.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS