LEDIG STILLING VED NMBU

Phd-kandidat innen «Norges og EUs skogsektor i en bærekraftig sirkulær bioøkonomi»

Søknadsfrist: 06.03.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.

MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.

Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.

Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.

Les mer om MINA her.

Vil du jobbe med forskning innen norsk og internasjonal skogøkonomi og -politikk?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning er det ledig en stilling som ph.d.-kandidat innen norsk og internasjonal skogøkonomi og -politikk. PhD-stillingen er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Skognæringen og skogsektoren i Norge og EU er påvirket av globale utfordringer: etterspørselen etter alternativ bruk av biomasse og areal øker, og det er ikke lett å finne en balanse mellom ofte motstridende bruk. Det sentrale spørsmålet er hvordan norsk og europeisk skog kan bidra til utviklingen av en bioøkonomi samtidig som man tar hensyn til viktige bærekraftsmål som begrensning av klimaendringer og bevaring av biologisk mangfold.

I prosjektet skal det forskes på utfordringer, muligheter og konsekvenser av internasjonal og nasjonal politikk og konkurrerende bruk av skogareal og trevirke på skogsektoren i Norge og EU.

Prosjektet skal gi politikkrelevant ny kunnskap basert på modeller og scenarioanalyser. Det skal jobbes med å forbedre eksisterende verktøy (skog- og skogsektormodeller) for økonomiske analyser av markedsutviklingen for skogsprodukter og alternativ bruk av skogressursene.

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

 • Samle inn og analysere data og annen informasjon fra nasjonale og internasjonale kilder.
 • Tilpasse eksisterende bioøkonomiske modeller for den globale skogsektoren (FORMEQ) og for det norske skogbruket
 • Utføre statistiske analyser
 • Skrive og publisere vitenskapelige publikasjoner
 • Presentere prosjektresultater på seminar og konferanser
 • Samarbeide med prosjektpartnere

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves relevant femårig mastergrad, eller cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innen et relevant fagområde, slik som skogfag, management science, operasjonsanalyse, økonomi.
 • Dokumenterte kunnskaper innen kvantitative metoder

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Modellering og programmering
 • Kunnskap om politikk og/eller markedsanalyser
 • Kunnskap om nordisk skogforvaltning og -økonomi

Du må:

 • være sterkt motivert og engasjert
 • være kreativ og ha evne til å jobbe resultatorientert, nøyaktig og strukturert
 • ha analytisk evne
 • ha evne til å arbeide selvstendig så vel som i team
 • beherske norsk/nordisk og engelsk språk skriftlig og muntlig

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-65). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532 200).

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 06.03.2024

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Det kreves dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig slik som beskrevet i NMBUs forskrift for graden PhD, § 5-2 (3)

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS