LEDIG STILLING VED NMBU

Tre ledige ph.d.-stipendiatstillinger ved Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 01.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen (HH) er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å håndtere problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.


Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 670 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, www.nmbu.no/hh

Vil du jobbe på en fremragende handelshøyskole som knytter forskning og undervisning innenfor våre fag til et multi- disiplinært perspektiv på bærekraft?

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen er det ledig tre treårige ph.d.-stipendiatstillinger i økonomisk-administrative fag og/eller samfunnsøkonomi, finansiert av NMBU. Tiltredelse 15. august 2021.

Vi søker primært kandidater som vil jobbe innenfor ett av de følgende tre prioriterte områdene, men vil også vurdere velkvalifiserte søkere med andre temaer innenfor Handelshøyskolens forskningsområder (selvvalgt tema).

For å kunne vurdere søkere med selvvalgt tema må det være innenfor områder vi har veiledningskapasitet, og det må være en god prosjektbeskrivelse.

Alle søknader må merkes med hvilket tema de søker på (Tema 1, 2, 3 eller selvvalgt tema).

Temaer er:

 • (1) Sustainable Finance: Climate risk and investments, Climate risk reporting, or Sustainable investments
 • (2) Environmental taxes
 • (3) Deforestation Diagnostics: identifying context-relevant policies to reduce tropical deforestation

Eller selvvalgt tema

Alle temaene (med kontaktpersoner) er beskrevet på våre nettsider.

Arbeidsoppgaver

Hovedmålet med stipendiatstillingen er kompetanseoppbygging og forskerutdanning. Den som tilsettes blir tatt opp på Handelshøyskolens ph.d.-program. Tilsettingsperioden er tre år, men kan forlenges til tre og ett halvt år dersom ph.d.-studenten bidrar til undervisning, veiledning, sensur prosjektarbeid eller administrative oppgaver ved Handelshøyskolen.

Stipendiatens forskning må knyttes til et eller flere av Handelshøgskolens sentrale forskningsområder: foretaksøkonomi, finans, strategi og ledelse, skatt, miljø/klima, energi/ressurs, utvikling, mat, råvaremarkeder, og entreprenørskap og innovasjon.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU.

 • Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå.
 • Relevante utdanninger er mastergrad innen samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, eller tilsvarende.
 • Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2021 på å fullføre avsluttende mastereksamen.
 • Det kreves minimum karakteren B på masteroppgaven og i gjennomsnitt på mastergraden.

Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier. Det legges vekt på analytiske evner, karakterer, motivasjon og forutsetninger for å kunne gjennomføre en doktorgradsutdanning. Stipendiaten må kunne arbeide selvstendig, bidra aktivt i et faglig fellesskap, og være nytenkende og kreativ.

Søkere må kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel hvis søkeren behersker norsk eller et annet skandinavisk språk.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 36-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler.

Nærmere opplysninger ved:

eller veilederne på de forskjellige temaene.

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med en kort skisse (2 – 5 sider) av ønsket tema for forskningsarbeidet
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, attester og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknadsfrist: 01.03.2021.

Det blir som hovedregel benyttet intervju (digitalt) i tilsettingsprosessen.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS