LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Rådgivar / seniorrådgivar - HR

Søknadsfrist: 14.04.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltingsstøtte og kunnskap til bruk i nasjonal beredskap, forvalting, næringsliv og samfunnet elles.


NIBIO har hovudkontor i Ås i Viken, har om lag 700 tilsette, og er til stades i alle landsdelar. Landbruks- og matdepartementet er eigar av NIBIO.


Hos oss blir du ein del av eit fagleg sterkt og engasjert HR team beståande av 7 medarbeidarar. NIBIO er eit av Noregs største forskingsinstitutt med eit viktig samfunnsoppdrag.

Vil du bli ein del av NIBIOs HR team? Vi søkjer ein engasjert og dyktig HR rådgivar til ei nyoppretta stilling.Som ein del av vårt HR team vil du få høvet til å jobbe breitt som både rådgivar og støttespelar for leiarane våre.

Du trivst med å forbetre og utvikle prosessar og liker å tenkje nytt rundt HRs rolle i organisasjonen for å sikre at HR opplevast som ein relevant samarbeidspartnar. I tillegg vil du også vere ein viktig bidragsytar i den løpande drifta i HR avdelinga og liker å yte støtte og service til verksemda. Arbeidsstad: NIBIO sitt hovudkontor i Ås.

Vi ønskjer at du kan styrkje oss på eitt eller fleire av desse områda:

 • Leiarstøtte/leiarutvikling
 • Rekruttering
 • Personal-, konflikt- og varslingssaker
 • Administrative HR oppgåver/generell saksbehandling
 • Gjennomføring av utviklings - og utgreiingsarbeid innanfor fagområda til avdelinga
 • Utarbeide relevant styringsinformasjon
 • Arbeide med digitalisering og automatisering av HR-prosessar (til dømes nytt HR system)
 • Strategisk kompetanseutvikling
 • GDPR

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning frå universitet/høgskole, fortrinnsvis bachelor/master
 • Relevant erfaring frå HR
 • Kommunisere godt skriftleg og munnleg på norsk og kunne meistre engelsk skriftleg og munnleg

I tillegg vektlegg vi at du har erfaring frå fleire av følgjande område:

 • Rekruttering
 • HR administrasjon
 • Utvikling av kurs/opplæringstiltak og dessutan gjennomføring/fasilitering av desse
 • Omstillingsprosessar
 • Digitalisering og god systemforståing
 • Statleg rammeverk/offentleg forvaltning
 • Prosessleiing

Personlege eigenskapar

 • Strukturert og proaktiv med god gjennomføringsevne
 • Trygg på eigen fagkunnskap, stor arbeidskapasitet, er tillitsskapande og tek initiativ
 • God på relasjonar, samarbeid, kommunikasjon og har godt humør
 • Fleksibel og god til å prioritere mellom oppgåver når det er hektisk
 • Stor grad av sjølvstende
 • God evne til å arbeide i team
 • Evne til å setje seg inn i nye problemstillingar, oppgåver og fagområde

Vi tilbyr

 • Moglegheit til å jobba med eit viktig samfunnsoppdrag med fokus på berekraft og framtidsretta prosjekt
 • Utfordrande, spennande og varierte oppgåver i tverrfaglege team
 • Ein fleksibel kvardag med moglegheit til å påverka eigne arbeidsoppgåver
 • Eit sterkt fagmiljø med gode kollegaer
 • Ein raus personalpolitikk med velferdsordningar og fokus på dei tilsettes ulike livsfaser

Stillinga er plassert i det statlege lønsregulativ som rådgivar kode 1434 eller seniorrådgivar kode 1364, lønssteg 60 - 75 (kr 553.500 - 728.100 pr. år). Løna blir vurdert etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse, noko som inneber ei god tenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, og tilbod om bustadlån til ei gunstig rente.

Treng du meir informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleiar Anne Marit Granum på telefon 924 14 621

Korleis søkje på stillinga

Søknad med CV sendar du elektronisk via lenkje på denne sida, "Søk stillinga".

Vitnemål og attestar skal takast med ved eit eventuelt intervju, eller leggjast ved elektronisk.

NIBIO gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidatar via samarbeidspartnaren vår Semac AS.

Andre opplysingar

Vi legg vekt på mangfald på arbeidsplassen og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hol i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statleg verksemd har vi moglegheit til å gi ein positiv særbehandling for søkjarar som har funksjonsnedsetjing, hol i CV eller innvandrarbakgrunn. Positiv særbehandling inneber mellom anna at du lettare vil komma til intervju.Les meir om dette her.

Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan bli gjorde offentlege, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Ein søkjar kan be om unntak frå oppføring på den offentlege søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje, blir søkjaren varsla om dette.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS