Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Bedriftsfysioterapeut

Søknadsfrist: 18.10.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om avdelingane her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Bedriftsfysioterapeut med kompetanse innan psykososialt arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjenesten ved UiB har ledig 100 % midlertidig stilling i 1 år som bedriftsfysioterapeut. Bedriftshelsetjenesten består i dag av lege, 2 sjukepleiarar, yrkeshygienikar, fysioterapeut og leder, og bistår universitetet i det systematiske HMS-arbeidet retta mot arbeidsmiljø, organisasjon og enkeltindivid. Bedriftshelsetjenesten ved UiB er organisert som ein eigen fagseksjon under HR-avdelinga, og det er lagt til rette for eit godt tverrfagleg samarbeid med fagleg bredde innan relevant helsefagleg, teknisk og organisatorisk kompetanse i eit internasjonalt arbeidsmiljø.

Vi ser etter deg som har erfaring fra helsefremjande og førebyggande arbeidsmiljøarbeid, både på organisasjonsnivå og mot enkeltindivid.

Arbeidsoppgåver:

• Kartlegging/risikovurdering av ergonomiske forhold

• Førebyggande HMS-arbeid med eit helsefremmande perspektiv

• Bistå i saker som omhandler psykososialt arbeidsmiljø, sykefraværsoppfølging og IA-arbeid

• Kurs og opplæringsverksemd• Andre arbeidsoppgåver kan bli aktuelt

Det er ei føresetnad at søkjaren, med utgangspunkt i eigne fagfelt, kan bidra til felles oppgåver i HR-avdelinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

• Autorisert fysioterapeut

• Erfaring frå bedriftshelsetjeneste og systematisk HMS-arbeid vil bli vektlagt

• Kunnskap og erfaring innan psykososialt arbeidsmiljøarbeid vil bli vektlagt

• Vidareutdanning/master innan førebyggande/ helsefremmande arbeid er ynskjeleg.

Tilsvarande kvalifikasjonar kan vere oppnådd gjennom lang og allsidig praksis saman med relevant etter- og vidareutdanning:

• Erfaring med kursverksemd er ynskjeleg

• Det er krav om god muntleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk.

• Erfaring frå sakshandsaming

• Arbeidsoppgåvene set store krav til sjølvstende, initiativ og samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Personlege eigenskapar vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby:

  • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
  • Stilling som bedriftsfysioterapeut (kode 1282) i lønssteg 60 - 65 (for tida kr 532 300 - 583 900) i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
  • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
  • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar utvida dokumentinnsyn ved tilsettingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad og CV skal sendast elektronisk til Universitetet i Bergen via linken ”Søk stillinga” denne sida. Kopi av vitnemål og attestar skal berre sendast dersom du får melding om dette.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS