Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i profesjonelle relasjoner

Søknadsfrist: 31.05.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 160 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for omsorg og etikk utvikler og formidler tverrfaglig kunnskap om omsorg og etikk. Avdelingen bidrar til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og skal være en arena der aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk utforskes og utfordres. Avdelingen har for tiden 45 ansatte inklusive PhD-stipendiater og postdoktorer, med kompetanse som spenner over teoretisk og klinisk fordypning, tverrvitenskapelige, kritiske og innovative tilnærminger til omsorg og etikk, og metodeutvikling. Avdelingen organiserer to programområder for forskning, hhv Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker og Livsfenomener og omsorg. Programområdene utvikler og formidler tverrfaglig og profesjonsrettet kunnskap som er relevant for omsorg, etikk og helse.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig stilling som postdoktor i profesjonelle relasjoner knyttet til NFR-prosjektet Caring Futures (QUALITECH), ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk.

Postdoktorprosjektet har den foreløpige tittelen «Helsepersonells selvforståelse og idealer i teknologi-mediert relasjonelt omsorgsarbeid». Stillingen er ledig fra 1. januar 2021.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Postdoktoren vil inngå i prosjektgruppen for QUALITECH, og vil i tillegg inngå i et fellesskap knyttet til den tverrfaglige forskningsgruppen Profesjonelle relasjoner (http://www.uis.no/professional-relations) ved UiS, som er opptatt av å utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som medisin, sykepleie, undervisning og andre områder innen helse, omsorg og sosialt arbeid.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Om prosjektet

Postdoktor-stillingen er knyttet til det tverrfaglige forskningsprosjektet Caring Futures: Developing Care Ethics for Technology-Mediated Care Practices (QUALITECH) (2021-2024), som er finansiert av Norges forskningsråd sitt HELSEVEL-program. Det overordnede målet med forskningsprosjektet er teoriutvikling, i form av et omsorgsetisk rammeverk for teknologi-medierte omsorgspraksiser. Prosjektet utfyller en kunnskapsmangel i omsorgsetikken gjennom ny erfaringsnær og praksisnær kunnskap om etiske utfordringer i eksisterende teknologi-medierte praksiser innen helse, omsorg og velferd. På grunn av en aldrende befolkning og økt sykdomsbyrde er offentlige velferdstjenester under økende press. Økt effektivitet og mer innovasjon i tjenestene presenteres gjerne som svaret på denne utfordringen, og utvikling og bruk av ny teknologi inngår som et sentralt hjelpemiddel. Forsvarlig bruk av ny velferds-og helseteknologi bør innebære en ivaretakelse av mellommenneskelig omsorgspraksis. Framtidens teknologiske innovasjoner må kunne implementeres uten å gå på akkord med etikken i relasjonen mellom brukere og profesjonelle. Foreløpig har vi lite kunnskap om de omsorgsetiske aspektene ved teknologisk innovasjon, selv innenfor eksisterende teknologi-medierte omsorgspraksiser. Samtidig har omsorgsetikken, som teoretisk diskurs, vist lite anerkjennelse av betydningen av teknologi som en allerede integrert komponent i mellommenneskelig omsorg. QUALITECH søker å svare på dette kunnskapsgapet, med den hensikt å sikre omsorgskvaliteten i en framtid med økende forekomst av teknologi-medierte omsorgspraksiser. Prosjektet har et empirisk nedslagsfelt knyttet til omsorgsetiske spenninger mellom behovet for mer og ny teknologi i velferdstjenestene kontra tradisjonelle relasjonsbaserte og profesjonaliserte omsorgskulturer. Omsorgsetikken utgjør prosjektets teoretiske nedslagsfelt, i det QUALITECH videreutvikler den klassiske omsorgsetikken fram mot et nytt paradigmatisk rammeverk som kan sikre en omsorgsfull framtid. Prosjektet består av fire empiriske arbeidspakker knyttet til fire ulike teknologi-medierte omsorgsfelt: 1) Elektronisk standardisering i barnevernstjenesten, 2) Profesjonelles selvforståelse og idealer i teknologi-mediert helsearbeid, 3) Forestillinger om teknokropper og omsorg, og 4) Ledelse, design og implementering av teknologi i omsorgspraksis.

Postdoktorstillingen er knyttet til arbeidspakke 2: Profesjonelles selvforståelse og idealer i teknologi-mediert relasjonelt helsearbeid.

Forskningsområdet for postdoktorstillingen er profesjonelle relasjoner i teknologi-mediert helsearbeid. Å jobbe som profesjonelt helsepersonell er et arbeid som krever mange kunnskaper og ferdigheter, inkludert bruk av teknologi. Et avgjørende aspekt av helsefaglig praksis gjelder dessuten det relasjonsarbeidet som foregår i menneskelige møter mellom sykepleiere, leger og pasienter. Relasjonell omsorgspraksis, som et ideal og en realitet, påvirkes av den profesjonelles selvforståelse, i sin tur formet av personlige livs- og arbeidserfaringer, samt institusjonelle og samfunnsmessige kontekster. Når helsepersonells praksis i økende grad blir mediert av teknologi, kan det oppstå etiske dilemmaer mellom instrumentalisme og omsorgsfulle relasjoner.

Postdoktoren vil bidra til å skape ny empirisk kunnskap relatert til hva som står på spill i moderne teknologi-medierte omsorgspraksiser. I sitt prosjekt, skal postdoktoren undersøke forholdet mellom helsepersonells selvforståelse og idealer innen lavteknologiske og høyteknologiske omsorgspraksiser. Hensikten med studien er å øke forståelsen av hvordan helsepersonells selvforståelse og idealer kan påvirke deres motivasjon for å ta i bruk ny teknologi, så vel som deres syn på omsorgsetikken i det relasjonelle, teknologi-medierte arbeidet. Postdoktor-prosjektet søker videre å redusere gapet mellom omsorgsetisk teori og teknologi-mediert relasjonell praksis blant helsepersonell ved å generere erfaringsnær og praksisnær kunnskap gjennom bruk av kvalitative metoder som livshistorieintervjuer og fokusgruppeintervjuer.

Kvalifikasjoner

Du må fremlegge en plan for gjennomføring av et toårig postdoktorprosjekt, på bakgrunn av det som er skissert i denne utlysningen. Vi ber deg om å inkludere denne planen i en 5-10 siders prosjektskisse. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, helsevitenskap eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen.
 • kvalifikasjoner og/eller interesse for kvalitativ metode
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk. På grunn av den narrative forskningsmetoden som skal anvendes må du også beherske norsk, muntlig og skriftlig.

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjon
 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger, og motivasjon til å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • evnen til å arbeide selvstandig, være kreativ og nytenkende
 • evnen til å jobbe strukturert og ha stor arbeidskapasitet
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • kjennskap til psykososiale studier ("psycho-societal/ psychosocial studies") og metodologier

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse- og plan (max 10 sider)
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen