Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Inntil 4 postdoktorer knyttet til risikokommunikasjon under pandemi

Søknadsfrist: 04.06.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 160 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 60 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har i tilknytning til en hasteutlysning av forskningsmidler fra Norges Forskningsråd i forbindelse med det pågående koronautbruddet, ledig inntil fire åremålsstillinger som postdoktor ved forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten. Stillingene er organisatorisk plassert ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi.

SHARE ble etablert i 2017 og er ett av ni forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 50 forskere tilknyttet senteret.

Formålet med stillingene er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidatene ansettes for en periode på to år i full stilling, alternativt for en periode på to år i mindre prosentandel mellom 50% og 100% stilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Stilingene er ledige.

Om prosjektene og fagområde

Stillingene er relatert til kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, men favner bredt i fagområder. Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonal anerkjent forskning i alle deler av helsetjenesten fra pasient og klinisk praksis til regulering og tilsyn. De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsprosjekter:

COVID communication: Fighting a pandemic through translating science’ (COVCOM)Prosjektet søker å utvikle effektiv og evidensbasert videokommunikasjon for å formidle komplisert helseinformasjon knyttet til smittsomme sykdommer og pandemier til både den generelle befolkningen og beslutningstagere. Prosjektet vil først etablere hvilke vitenskapelige nøkkelbegreper som må kommuniseres knyttet til utbrudd av pandemier. Forskjellige kommunikasjonsmodi for begrepene vil deretter utforskes, og oversettes til video. Effekten av kommunikasjonsmodusene vil deretter testes i kontrollerte eksperimenter, der kommunikasjon koples til læringsutbytte, handlinger og holdninger. Prosjektets hypotese er at korte, props-drevne narrative videoer vil utkonkurrere lengre tekst- og informasjonsdrevne videoer, både når det gjelder læringsutbytte og holdninger.

 • Postdoktor 1: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet, helseledelse eller tilsvarende. Kandidaten må ha erfaring med kvalitative metoder og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Creating effective health science communication i nært samarbeid med arbeidspakkeleder professor Siri Wiig
 • Postdoktor 2: Kandidaten bør ha doktorgrad innen innovasjon, medier, film, helsekommunikasjon eller tilsvarende. Kandidaten bør ha erfaring med kreativt arbeid og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Producing engaging – yet correct – health communication videos i nært samarbeid med arbeidspakke- og prosjektleder professor Jo Røislien.
 • Postdoktor 3: Kandidaten bør ha doktorgrad innen psykologi eller tilsvarende. Kandidaten må ha solid kompetanse innen kvantitative metoder og eksperimentelt forskningsdesign og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Measuring effect of targeted health communication i nært samarbeid med arbeidspakkeleder professor Kolbjørn Brønnick.

eller

 • Fighting pandemics with enhanced risk communication: Messages, compliance and vulnerability during the COVID-19 outbreak’ (PAN-FIGHT) Prosjektet vil undersøke politiske og sosiale dimensjoner ved COVID-19-pandemien, ved å utforske helserisikokommunikasjon og betydning av sosiale og kulturelle forskjeller. Prosjektet skal lede fram til ny kunnskap om hvordan nasjonale og lokalestyresmakter, såvel som helseinstitusjoner kan bedre risikokommunikasjonen sin for å minske sosial sårbarhet. Ved å gjøre dette, bidrar prosjektet til å forbedre beredskap, resiliens og samfunnssikkerhet.
 • Postdoktor 4: Kandidaten bør ha doktorgrad innen samfunnssikkerhet, helseledelse eller tilsvarende. Kandidaten må ha erfaring med kvalitative metoder og vil være ansvarlig for oppgavene i arbeidspakken Comparative study and recommendations i nært samarbeid med arbeidspakkeleder professor Siri Wiig.

Posisjoneringsskisse

Søkere bes i en 1-2-siders skisse posisjonere seg i forhold til risikokommunikasjon og en eller flere av de skisserte profilene over, og redegjøre for sin motivasjon for å gå i gang med et slikt prosjekt. Det må fremgå eksplisitt på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som postdoktor kreves doktorgrad innenfor et relevant område, se ovenfor. Doktorgraden bør fortrinnsvis være av nyere dato. Du vil ikke være en aktuell kandidat for stillingen dersom du ikke har levert doktorgradsavhandling. Dersom du har levert doktorgradsavhandling men ikke disputert, kan du bli vurdert som aktuell.

Videre vektlegges:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig

Posisjoneringsskisser vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av de prioriterte forskningsområdene.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 530 000 - 590 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

 • Prosjektleder professor Jo Røislien (COVCOM), e-post: [email protected] tlf: 97752888,
 • Prosjektleder førsteamanuensis Kristin S. Scharffscher (PAN-FIGHT), e-post: [email protected] tlf: 91137068 eller
 • Avdelingsleder Thor Ole Gulsrud, e-post: [email protected], tlf: 5183 3104 / 46969237

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • posisjoneringsskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen