LEDIG STILLING VED OSLOMET

Toårig postdoktorstilling knyttet til velferdsteknologi, skolefravær og helse

Søknadsfrist: 20.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Det er ledig en toårig postdoktorstilling ved OsloMet, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosialfag. Stillingen er knyttet til et prosjekt om velferdsteknologi, skolefravær og helse og er forankret i de tverrfaglige forskningsgruppene WATT og SAFE.

WATT forsker på velferdsteknologi rettet mot sosialt isolerte mennesker, deriblant barn og unge som møter ulike utfordringer i hverdagen, personer med nedsatt funksjonsevne, eldre mennesker, innvandrere og flyktninger – for å nevne noen. Den pågående teknologiutviklingen tilbyr helt nye muligheter for inkludering av disse gruppene, men vi vet lite om langtids- og ikke-intenderte virkninger av nye teknologier. Videreutvikling av gode teknologiprodukter og digitale tjenester krever samarbeid i tverrfaglige grupper med brukere, forskere og teknologiprodusenter.I SAFE er fokuset å identifisere mekanismer, risikofaktorer og livshendelser som har betydning for den enkeltes- og gruppers psykiske- og somatiske helse.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes forventes å utforme sitt eget forskningsprosjekt, der klasseromroboten AV1 skal inngå som en sentral del. AV1 er en robot som skal fungere som stedfortreder for kronisk syke barn i klasserommet. Den skal bidra til å gjøre kontakten mellom disse barna og deres medelever enklere og dermed redusere isolasjon og ensomhet.

Det aktuelle forskningsprosjektet skal spesielt sette søkelys på hvordan AV1 og eventuelt andre teknologiske hjelpemidler fungerer for langtidssyke barn eller barn som av andre grunner ikke fysisk deltar på skolen. Relevante spørsmål kan være: Bidrar teknologiene til habilitering? Bidrar teknologiene til bedre psykisk helse og livskvalitet? I tilfelle på hvilke måter, og for hvem? Får teknologiene noen uintenderte konsekvenser for barna som bruker dem? Og mer generelt: hva er viktige hensyn og avveininger når man lager teknologi for inklusjon av langtidssyke barn i skolen?

Det foreligger allerede en god del kvalitativt intervjumateriale, som det er ønskelig at postdoktorkandidaten gjør bruk av i sitt prosjekt (for en nærmere beskrivelse av materialet. Kandidaten forventes også å samle inn noe materiale på egenhånd (enten kvalitativ eller kvantitativt).

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha

 • doktorgrad innen sosialfag eller samfunnsvitenskap
 • gode kvalifikasjoner innenfor forskningsmetoder
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk, og på engelsk
 • gode analytiske ferdigheter
 • kapasitet til å arbeide selvstendig, planmessig og målrettet
 • gode samarbeidsevner
 • faglig engasjement

Det er en fordel at du har

 • relevant erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • relevant praksiserfaring fra en eller flere velferdstjenester eller helsetjenester
 • relevant erfaring fra sosialt arbeid knyttet til helseutfordringer

Vilkår:

Doktorgradsavhandling må være levert ved søknadsfrist, men det er ikke et krav at man har disputert før ved eventuell ansettelse.

Søkeren skal sende inn fullstendig prosjektbeskrivelse med søknaden. Prosjektet må være innenfor temaene i WATT og SAFE.

Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og skrives på skandinavisk språk eller engelsk, og skal inneholde

 • problemstilling(er), teoretisk forankring og metodiske tilnærminger
 • beskrivelse av kunnskapsbehov og prosjektets bidrag til forskningsfeltet
 • plan for gjennomføring, inkludert tidsplan og hvilke artikler som er planlagt
 • eventuelt planlagt opphold ved et relevant utenlandsk universitet
 • referanseliste

I vurderingen av søkere vil det bli lagt særlig vekt på prosjektbeskrivelsen samt relevante kvalifikasjoner (faglige prestasjoner og tidligere erfaring). Beskrivelsen må være på et faglig nivå og av et omfang som gjør det sannsynlig at prosjektet kan utføres innen en toårsperiode.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og vitnemål
 • prosjektbeskrivelse skrevet på skandinavisk språk eller engelsk (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • doktorgradsavhandling
 • et eventuelt utvalg av andre vitenskapelige arbeider (maks. 3 arbeider)
 • liste over eventuelle publikasjoner og presentasjoner ved internasjonale seminarer/konferanser

Søknader som sendes inn uten vedleggene som er nevnt ovenfor vil ikke bli vurdert.

Vitnemål, attester og publikasjoner må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Dersom vi får mer enn 20 kvalifiserte søkere til stillingen, vil det bli etablert en presilingskomite for å sile ut de mest kvalifiserte søkerne før sakkyndig utvalg vurderer søkerne.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper.
 • et hyggelig forskningsmiljø med gode samarbeidspartnere
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

· Leder for WATT Marit Haldar tlf: 977 40 392

· Leder for SAFE Amy Østertun Geirdal, tlf: 481 96 620

Stillingen kan tiltres så fort rette person er ansatt. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352, årslønn 543.500-702 100

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/05875

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS