LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Universitetslektor / øvingslærer i matematikk / matematikkdidaktikk (campus Vestfold)

Søknadsfrist: 15.12.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig vikariat som Universitetslektor / øvingslærer i matematikk / matematikkdidaktikk

Om stillingen

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.22 ledig en midlertidig stilling som universitetslektor/øvingslærer i matematikk/matematikkdidaktikk.

Stillingen er knyttet til Institutt for matematikk og naturfag, og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Stillingen har hovedarbeidssted campus Vestfold. Arbeid på andre campus kan bli aktuelt.

Institutt for matematikk og naturfag er et av syv institutter ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, har rundt 60 ansatte med bred faglig bakgrunn og erfaring innen realfagene. I tillegg til undervisning på grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen og praktisk-pedagogisk utdanning, deltar instituttet aktivt på flere spennende forskningsprosjekter og har utstrakt etter- og videreutdanningsaktivitet i regionen.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingens kjerneoppgaver vil primært være knyttet til undervisning i matematikk og matematikkdidaktikk innenfor grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanning. Veiledning, evaluering av studentoppgaver og oppfølging av studenter i praksis være sentrale arbeidsoppgaver.

Det kan bli aktuelt med undervisning knyttet til andre utdanninger som praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etter- og videreutdanning (EVU). Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt. Andre arbeidsoppgaver knyttet til instituttet tilkommer.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stillingen kreves

 • minst tre til fire års relevant utdanning som inkluderer undervisningskompetanse i matematikk (normalt 60 stp)
 • undervisningserfaring fra grunnskole, videregående opplæring eller universitet/høyskole
 • relevant kompetanse innen matematikkdidaktikk gjennom utdanning, erfaring og/eller FOU-arbeider

Erfaring fra lærer- eller barnehagelærerutdanning teller positivt, og det er ønskelig at søker har kompetanse om begynneropplæring i matematikk.

Personlig egnethet vil bli tillagt svært stor vekt. Vi ønsker fleksible og løsningsorienterte medarbeidere som har evne og vilje til å ta på seg nye arbeidsoppgaver. Den som ansettes må være engasjert i studenters læring, ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å inngå i et arbeidsfellesskap. Søkere må dokumentere gode samarbeidsevner og undervisningsferdigheter.

Da arbeidsspråket er norsk, må den ansatte kunne kommunisere godt på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Søkere med forskningskompetanse og/eller erfaring med relevante utviklingsprosjekter vil bli prioritert.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere for ansettelse i stilling som universitetslektor kan det ansettes øvingslærer i midlertidig stilling. For ansettelse som øvingslærer kreves fire års høyere utdanning, der minst to år er innenfor fagområdet det skal undervises i og relevant yrkespraksis eller tre-fire års høyere utdanning med en viss spesialisering på området eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling hos oss må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning, fortrinnsvis på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • motivasjon og initiativ.
 • fleksibilitet, løsningsorientering og serviceinnstilling.
 • evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.
 • personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Universitetslektor (stillingskode 1009): kr. 491 200 - 626 100 pr. år og øvingslærer (stillingskode 1007): kr. 483 700 - 563 900 pr. år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Aktuelle søkere vil, etter gjennomgang av søknadene, bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet i Sørøst-Norge bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge.no ved å klikke på lenken til høyre: «Søk stillingen»

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • liste over vitenskapelige publikasjoner
 • dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp og eventuelt oversatt innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS