LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetslektor ved Examen facultatum / Språkkunnskap – 50% stilling

Søknadsfrist: 11.04.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det humanistiske fakultet består av fire institutt og fire senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Om stillinga:

Ved Det humanistiske fakultet/Institutt for filosofi og førstesemesterstudium er det ledig ei 50 % stilling knytt til seminarundervisning ved Examen facultatum-emnet Språkkunnskap.

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium har om lag 70 tilsette på heil- og deltid, inkludert 10-15 i stipendiat- og postdoktorstillingar. Instituttet tilbyr undervisning på bachelornivå i filosofi og retorikk, og på master- og ph.d.-nivå i filosofi. I tillegg har det ansvar for å drive Universitetet i Bergen sitt Examen philosophicum-tilbod samt Examen facultatum-emne (inkludert Språkkunnskap) ved Det humanistiske fakultet.

Arbeidsoppgåver:

Det meste av undervisninga vil gå føre seg i haustsemesteret og den tilsette i stillinga skal drive undervisning, studentrettleiing og vurderingsarbeid (sensur) ved førstesemesteremnet Språkkunnskap. Det blir forventa at den som blir tilsett deltek aktivt i lagarbeid gjennom semesteret, vidare må ein normalt rekne med å halde forelesingane i emnet både i vår- og haustsemesteret. Det kan i tillegg vere aktuelt med arbeid knytt til «Søk og Skriv» sin web-redaksjon (Søk og skriv), og det kan også bli lagt noko administrativt arbeid til stillinga.

Ein kan lese meir om sjølve emnet her:

Exfac Språkkunnskap

For søkjarar med særleg gode og relevante kvalifikasjonar kan det bli aktuelt med stillingsutviding på eit seinare tidspunkt.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Det formelle kravet for tilsetjing er norsk mastergrad eller tilsvarande utdanning i eit relevant fag, fortrinnsvis lingvistikk. Søkjarar med språkvitskapeleg fordjuping i t.d. nordisk, klassiske språk eller eit framandspråk kan også vere interessante.

I tilsetjingsprosessen vil elles desse kvalifikasjonane og eigenskapane bli vektlagt:

 • Omfanget av formell fagleg og pedagogisk kompetanse.
 • Pedagogiske kvalifikasjonar og eigenskapar, også slik det kjem til uttrykk i prøveforelesing.
 • Erfaring med undervisning i emnet, eller tilsvarande emne.
 • Personlege eigenskapar og evne til å samarbeide.

Den som blir tilsett, må kunne undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk.

Vi tilbyr:

 • Sterkt, godt og variert fagmiljø og arbeidsmiljø.
 • Løn tilsvarande lønnstrinn 52-64 (kode 1009/LR 25) for universitetslektor. For tida utgjer dette kr. 466.100 – 575.200 brutto per år i heil stilling. Kandidat med norsk doktorgrad eller tilsvarande kompetanse blir tilsett som førstelektor (kode 1198/LR 24) med løn tilsvarande lønnstrinn 64, for tida kr. 575.200 brutto per år i heil stilling. For særskilt kvalifiserte søkjarar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.
 • Gode velferdsordningar.

Slik søkjer du stillinga:

Søknaden skal sendast elektronisk via lenke på denne sida «SØK PÅ JOBBEN».

Dette må følgje søknaden:

 • Søknadsbrev med hovudvekt på søkjar sin motivasjon for stillinga.
 • Curriculum Vitae, inkludert liste over relevante publikasjonar
 • Vitnemål (skanna originalar eller attesterte kopiar)
 • Namn og kontaktinformasjon på tre referansepersonar
 • Dokumentasjon av pedagogiske kvalifikasjonar.

Søknad og vedlegg må vere på norsk, eit anna skandinavisk språk eller engelsk. Dokument på andre språk må følgjast av attestert omsetjing. Vedlegga kan vere i Word- eller pdf-format, og må lastast opp i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ytterlegare informasjon om stillingane kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Vi oppmodar kvinner om å søkje.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsetjingsprosessen her.

Søknadsfrist: 11.04.2021

UiB id: 21/2945

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS