Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Vikariat i 70 % stilling som universitetslektor i friluftslivsfag

Søknadsfrist: 31.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig et 70 % vikariat som universitetslektor i friluftslivsfag for perioden 01.08.2020 – 31.07.2021 med mulighet for forlengelse.

Stillingen er organisatorisk knyttet til Idrettshøgskolen, et av instituttene ved Det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet har to campus – Alta og Tromsø. Stillingen har sitt arbeidssted på campus i Alta. For mer informasjon om Idrettshøgskolen ved UiT, se https://uit.no/enhet/ih

Kontaktperson for stillingen er instituttleder Carsten G. Rolland, tlf.: 78 45 02 25, epost: [email protected]

Arbeidsoppgaver

Stillingen er i hovedsak tillagt ansvar for undervisning og forskning på bachelorprogrammet i Arktisk friluftsliv og naturguiding, og på emnene i friluftsliv for internasjonale studenter. Den som tilsettes forventes å kunne undervise og veilede innen et bredt spekter av praktiske friluftslivsfag som hundekjøring, vinterfriluftsliv og padling, i tillegg til mer teoriorienterte emner som Ex. fac og Friluftsliv, natur, kultur og samfunn. Den som tilsettes kan også bli tillagt undervisning og FoU-arbeid i andre relevante fag ved instituttet.

Stillingen er tillagt FoU-arbeid innen fagfeltet. Instituttet har i dag tre forskningsgrupper og den som tilsettes skal knytte seg til forskningsgruppen «Friluftsliv og naturbasert turisme». Deltakelse i andre forskningsgrupper kan også være aktuelt.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet. Noe reisevirksomhet må påregnes og det forventes at stillingsinnehaveren også deltar i utviklingen og gjennomføringen av nye undervisnings- og læringsaktiviteter.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves mastergrad i idrettsvitenskap med innretning mot friluftsliv eller tilsvarende. Det kreves også bred kompetanse innen undervisning i friluftslivsfag, både på praktiske og teoretiske områder. Kompetanse på og erfaring med hundekjøring som emne i høyere utdanning vil vektlegges.

Søkeren må beherske norsk og engelsk, og ha kompetanse i bruk av digitale undervisningsverktøy. Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for samarbeid og å dele kunnskap.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Vi kan tilby

  • et godt arbeidsmiljø
  • gode velferdsordninger
  • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Den som ansettes har plikt til å bidra i undervisning av alle studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet ved behov, må rette seg etter retningslinjer for undervisning og ta del i eksamensarbeid uten særlig godtgjørelse.

Den som ansettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen eget fag og for universitetet som helhet.

Arbeidsdelingen mellom undervisning og forskning er fleksibel og tildeles individuelt. Som norm avsettes 5 % tidsressurs til administrative oppgaver for alle vitenskapelige ansatte. Deretter skal som norm arbeidstiden fordeles slik: 20 % til forskning og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket i fra.

For nærmere informasjon vises det til retningslinjer for fordeling av arbeidstid i vitenskapelige stillinger, som finnes på nettside med informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

  • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
  • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
  • vitnemål og attester
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller tilsvarende (originalt språk og oversatt)
  • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
  • liste over vitenskapelige arbeider

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

UiT Norges arktiske universitet ønsker å øke kvinneandelen i vitenskapelige stillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifisert vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Generelt

For øvrig følges utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger ved UiT Norges arktiske universitet og det vises til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er en IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen