LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i samisk språkvitenskap (midlertidig stilling)

Søknadsfrist: 20.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur er det en ledig en midlertidig stilling som universitetslektor i samisk språkvitenskap med varighet på ett år. 

Stillingen inngår i faggruppen i samisk. Faggruppen, inkludert forskningsgruppen Giellatekno, består av to professorer, en førsteamanuensis, en førstelektor, tre universitetslektorer og en stipendiat. Faggruppen består av fagpersoner som har fordypet seg på ulike felt, og som samarbeider godt på tvers av emner og programmer, med fokus på kvalitet og utvikling. De fleste i samisk faggruppe har arbeidssted ved campus Tromsø, én ansatt har arbeidssted campus Alta. 

Stillingen vil være tilknyttet fagmiljøet i Tromsø, men med mulighet for annet arbeidssted enn campus Tromsø/Alta. 

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, etter å ha mottatt tilbud. 

Om Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur (ISK) er et institutt med stor tematisk bredde og et svært aktivt forskningsmiljø. Det er til sammen ca. 160 ansatte, primært ved campus Tromsø, men også ved campus Alta. Instituttet har omtrent 500 studenter.

Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved Center for Language, Brain and Learning (C-LaBL). I tillegg kommer forskningsgrupper innen språktilegnelse (AcqVA), kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), samt sosiolingvistikk flerspråkligehet og revitalisering (MultiNor).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Arctic Voices, Engaging Conflicts in a Digital Era (ENCODE), Health, Art and Society (HAS), Interdisciplinary Phenomenology (IP) og Pax Slavia in FLux: European Contexts (PSIF).

ISK tilbyr undervisning i språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium, samt tre internasjonale masterprogram. Instituttet har studieretning i nordsamisk, spansk, engelsk, nordisk og russisk (fag 1 og fag 2), og tysk som fag 2 i lektorutdanningen 8-13. I tillegg har instituttet har ansvar for samisk som fag i grunnskolelærerutdanningen (på morsmålsnivå og som andrespråk). Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Stillingens arbeidsområde

Stillingens hovedarbeidsområde er undervisning og organisering av undervisning på begynnernivå i nordsamisk. Vi forventer at du bidrar aktivt til kvalitetsutvikling av dette studietilbudet.

Stillingen inngår i faggruppen for samisk som har ansvar for undervisningen i samisk språk og litteratur, på morsmålsnivå og på begynner- og 2. språknivå, og dessuten samisk språk og didaktikk på Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) innenfor lektorprogrammet (trinn 8-13) og grunnskolelærerutdanningen (GLU trinn 1-7 og trinn 5-10).

Samisk faggruppe dekker sammen hele bredden av studietilbudet i samisk språk, litteratur, kultur og didaktikk på UiT. Selv om denne stillingen er øremerket samiskundervisning på begynnernivå, må du være åpen for å bidra på ulike studietilbud og på ulike nivå. Stillingen vil kreve endel reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse i samisk språkvitenskap i form av mastergrad eller lektorutdanning 8-13 med samisk språk som masterfag. Annen tilsvarende utdanning der arbeid med nordsamisk språk har vært sentralt kan vurderes.
 • tilstrekkelig grunnutdanning i samisk til å kunne undervise og veilede i og på nordsamisk.
 • svært gode kunnskaper i nordsamisk, gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.

Relevante vitenskapelige arbeider ut over mastergrad vil bli tillagt vekt. 

Det er en fordel om du også har utdanning innenfor didaktikk og undervisningserfaring fra grunnskole eller videregående skole.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har

 • gode samarbeidsevner
 • evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Stilling som universitetslektor krever

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se eget avsnitt under)

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

For denne midlertidige stillingen kan krav til utdanningsfaglig kompetanse fravikes etter en konkret vurdering.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • et godt faglig miljø, med samarbeid på tvers av samiske emner og program
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av 

 • professor Lene Antonsen, telefon 77 64 65 19, e-post: lene.antonsen@uit.no eller
 • instituttleder Cathrine Theodorsen, telefon: 77 64 55 89, e-post: cathrine.theodorsen@uit.no

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte), også masteroppgave, som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk, samisk, finsk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS