LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Søknadsfrist: 27.09.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur er det ledig et 40% vikariat som universitetslektor innen medie- og dokumentasjonsvitenskap fra snarest til og med 31.7.2025.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, etter å ha mottatt tilbud. 

Om Institutt for språk og kultur

Institutt for språk og kultur (ISK) har 83 fast ansatte, 16 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 35 midlertidige ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden. Instituttet har også solide forskningsmiljø innen litteratur, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Faggruppen for medie- og dokumentasjonsvitenskap består per dags dato av 6 fast vitenskapelige ansatte og 1 ph.d.-student. Faggruppen underviser på alle nivå og forsker på en rekke problemstillinger i tilknytning til Arkiv, bibliotek og museum (ABM)-feltet, digitalisering, og forskjellige medier som film og dataspill. Faggruppen har en forskningsgruppe: Libraries, archives, and museums in the community (LAMCOM) og et forskningsnettverk: Engaging Conflicts in a Digital Era (ENCODE).

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal dekke undervisning og veiledning (semester- og bacheloroppgaver) på en rekke emner på bachelor- og mastergraden i medieog dokumentasjonsvitenskap, samt årsenheten i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnene har fokus på medie- og dokumentasjonsvitenvitenskapelige og bibliotek- og informasjonsvitenskapelige problemstillinger. Andre arbeidsoppgaver kan komme i tillegg.

Det forventes at den som ansettes deltar i forskningsgruppe-samarbeid og faglige nettverk nasjonalt og internasjonalt, samt i formidling av forskning til en bredere offentlighet. Det forventes søknadsskriving (NFR/EU) av stillingsinnehaveren.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Instituttleder Cathrine Theodorsen, telefon: +47 77 64 55 89, epost: cathrine.theodorsen@uit.no

Kvalifikasjoner

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole i enten dokumentasjonsvitenskap, medievitenskap, filmvitenskap, bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende. Søkere med mastergrad i kunsthistorie eller historie, statsvitenskap/sosiologi/sosialantroplogi eller tilsvarende kan også være aktuelle.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse (se eget avsnitt under)

Stillingen utlyses i medie- og dokumentasjonsvitenskap med hovedvekt på bibliotek og andre medie- og dokumentinstitusjoner (arkiv, museum, digitale samlinger). Vi ønsker søkere som har undervisnings- og forskningskompetanse innenfor ABM-feltet (gjerne med fokus på det samiske og kvenske), dokument- og medieteori (gjerne med fokus på lyd og bilder), informasjons- og kunnskapsforvaltning. Det er ønskelig at personen som tilsettes har tverrfaglig kompetanse for å dekke undervisning på et bredt spektrum av emner. Relevant undervisnings- og veiledningserfaring, samt erfaring i å utvikle emner og erfaring fra praksisfeltet vektlegges.

Søkeren må beherske norsk, dansk eller svensk skriftlig og muntlig.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse 

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering fordi dette er en midlertidig stilling.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

 Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV som inneholder en fullstendig oversikt over utdanning, profesjonell opplæring og relevant arbeidserfaring,
 • Vitnemål og karakterutskrift for fullførte grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Inntil fem relevante arbeider (masteroppgave, eventuelt andre arbeid)
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS