LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor ved Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Søknadsfrist: 02.01.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

 

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakulet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), lyses det ut en 100% fast stilling som universitetslektor.

Stillingen er tilknyttet HelPed og prosjekt VeiKomp Nord – Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge med finansiering for 5 år.

Arbeidssted er UiT Tromsø.

Om HelPed

HelPed er en drivkraft for profesjonalisering av lærerrollen og innovasjon i utdanning ved Det helsevitenskapelige fakultet. HelPed tilbyr fakultetsledelsen og instituttene støtte og inngår aktivt i samhandling med ledelse, vitenskapelig ansatte og praksisfelt om utdanningskvalitet. HelPed tilbyr fleksible kompetanseutviklingstiltak etter undervisere og praksisveilederes behov.

HelPed er organisert som et senter under dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet og tilbyr instituttene ved fakultetet støtte, veiledning og målrettet utdanningsfaglig kompetanseutvikling. Gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap bidrar HelPed til utvikling av kvalitetskultur i fagmiljøene ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Om VeiKomp Nord

HelPed har i 2023 fått tildelt prosjektmidler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til prosjektet VeiKomp Nord – Veiledningskompetanse for en bærekraftig helsetjeneste i Nord-Norge. Mer informasjon om prosjektet finnes på VeiKomp Nord sin hjemmeside.

Arbeidsoppgaver for stillingen

 • I samarbeid med prosjektgruppa til VeiKomp Nord ha et overordnet ansvar for å planlegge, utvikle, teste, evaluere og implementere nytt studieemne om veiledning i simulering og ferdighetstrening
 • Samarbeide om planlegging, utvikling og gjennomføring av emnet med fagansatte med kompetanse innen simulering og ferdighetstrening (SimFer) fra relevante fagmiljø, som FOSS UiT (Ferdighets- og simuleringssenteret i Tromsø) og kommune- og sykehusnivå
 • Inngå i og samarbeide med fagmiljøet i VeiKomp Nord i utvikling av og samordning av emneporteføljen innen veiledning
 • Arbeide med rammer og god organisering som vil istandsette helsepersonell og vitenskapelig ansatte til å ta i bruk simulering- og ferdighetstrening som pedagogisk metode i helsetjeneste og praksisutdanning
 • Bidra med markedsføring, formidling og erfaringsdeling av prosjektresultater i ulike format 

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Prosjektleder VeiKomp Nord Rigmor Furu, epost: rigmor.furu@uit.no, tlf. 776 46376 / 909 92299 eller 
 • Leder ved HelPed, førsteamanuensis Iris Borch, epost: iris.h.borch@uit.no, tlf. 776 44542 / 993 80404

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves master i helsefag/helsevitenskap eller pedagogikk eller annet relevant fagområde. Pedagogisk kompetanse er sentralt for stillingen. Relevant praksis utover pedagogisk basiskompetanse er en fordel.

Det er ønskelig at søker har formell veilederutdanning og/eller relevant veiledererfaring. Erfaring med simulering og ferdighetstrening som pedagogisk metode i undervisning og læring er ønskelig og vektlegges. Erfaring fra prosjekt- og prosessledelse vil være en fordel.

Vi søker etter en person som har stor motivasjon og interesse for utviklingsarbeid i tillegg til å arbeide med å styrke veiledningskompetanse til både praksisveiledere og undervisere. Søkers motivasjon for stillingen og personlig egnethet vektlegges. I tillegg må søker ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, kan arbeide selvstendig og strukturert og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Søker må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig. 

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse 

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Søkere bedømmes, men skal ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer ha inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS