LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Mellombels prosjektleiarstilling - Det psykologiske fakultet

Søknadsfrist: 08.08.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Prosjektleder

Ved fakultetsadministrasjonen ved Det psykologiske fakultet er det ledig ei stilling som prosjektleiar (100 %). Stillinga er mellombels til 01.08.22, og kan bli forlenga.

Fakultet har fem institutt og to senter som er grunneiningane for forsking, undervisning og formidling. Det er vedtatt at administrasjonen ved tre av institutta skal samordnast.

Prosessen for å få samordninga implementert vert organisert som eit eige prosjekt med klare målsetjingar:

 • I større grad samordne den administrative ressursbruken for å støtte opp under institutta sine kjerneoppgåver (undervisning, forsking og formidling)
 • Desentralisere ressursar og kompetanse frå fakultetsnivå til institutt og dei vitskapelege miljøa
 • Redusere sårbarheit ved små administrasjonar på fleire institutt
 • Forenkle og samordne saksflyt og kommunikasjon internt på fakultetet

Arbeidsoppgåver:

Stillinga inngår i fakultetsadministrasjon, og vil i det daglege samarbeid tett med leiarar på alle nivå på fakultetet. Spesielt vil dette gjelde instituttleiarar/administrasjonssjefar og seksjonsleiarar. Næraste leiar vil vere fakultetsdirektør.

Døme på oppgåver:

 • Ha eit særleg ansvar for å drive omorganiseringsprosessen
 • Konkretisere ein plan for prosjektet
 • Sakshandsaming, utgreiing og rådgjeving til ulike råd og utval (IDU, FU, Fakultetsstyret)
 • Koordinere og sikre saksflyt til instituttråda
 • Samordne årshjul mellom fagområda og institutta
 • Vere diskusjonspartnar for den faglege leiinga ved institutt og fakultet
 • Kunne assistere fakultetsdirektør/dekanat i endringsprosessane

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

Prosjektet har ei konkret og praktisk tilnærming knytt til drift og tenester for institutt og fakultetsadministrasjon. Vi søkjer difor etter ein person med god erfaring og kompetanse frå begge desse organisasjonsnivåa.

Kvalifikasjonar:

 • Høgare utdanning på masternivå. Lang erfaring kan kompensere for utdanningsnivå
 • Det er ein føremon med organisasjons- og leiingsfag i fagkrinsen
 • Kjennskap til og erfaring frå både fakultets- og instituttadministrasjon, gjerne i rolle som administrasjonssjef
 • Erfaring frå leiing og medverknad i endringsprosessar er ein føremon
 • God administrativ IT-kompetanse
 • God skriftleg framstillingsevne på bokmål, nynorsk og engelsk
 • Personlege eigenskapar:
  • Ein motiverande, samlande og inkluderande leiarstil
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, fleksibilitet og serviceinnstilling
  • Evne og vilje til raskt å setje seg inn i nye saksfelt og vere kvalitetsbevisst
  • Evne til å arbeide strategisk, strukturert og målretta innanfor fristar

I vurderinga av søkjarane vil ein leggje stor vekt på dei personlege eigenskapane og kvalifikasjonane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • eit godt arbeidsmiljø
 • stilling som prosjektleiar (stillingskode 1113) i lønssteg 65-71. Dette utgjer for tida brutto årslønn kr 594 300 -
 • 665 700. For særleg kvalifiserte søkjarar kan vi vurdere høgare løn
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS