LEDIG STILLING VED OSLOMET

Studieleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Søknadsfrist: 23.09.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Studieleder ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning oginternasjonale studier er det ledig en stilling som studieleder for perioden 01.01.22-31.12.25. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunnesøke samme stilling for ytterligere to ganger fire år - totalt tolv år.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere med kompetanse tilundervisning på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen. Vi tilbyr 9ulike studieretninger på bachelorprogrammet yrkesfaglærer, PPU-Y og master iyrkespedagogikk, i tillegg til et bredt tilbud av etter- og videreutdanninger og enbetydelig oppdragsvirksomhet. Kompetansesenter for yrkesfag er også en viktig delav instituttet. Totalt har instituttet 80 medarbeidere og ca. 1200 studenter som har sinhovedaktivitet på campus Kjeller. Les mer om instituttet her.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Studieleder rapporterer til instituttleder, inngår i ledergruppen ved instituttet ogarbeider i team. Det er totalt tre studieledere ved instituttet, ansvar og oppgaver erbeskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studieleder har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde.Denne stillingen vil få ansvar for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y),ulike videreutdanninger i tillegg til kandidatstudiet som trafikklærer. Dette innebæreransvar for daglig drift og å følge opp og lede arbeidet med studiekvalitet, emne- ogstudieplanarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling for sitt område. Som studieleder hardu også ansvar for økonomioppfølging og personalansvar for 20-30 ansatte.Studieledere har i tillegg noen instituttovergripende ansvarsområder, for eksempelinternasjonalt arbeid, samarbeid med praksisfeltet og oppdrag.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning er et institutt i utvikling. I løpet avåremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer iinstituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge avendringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

 • minimum mastergrad/hovedfag på relevant område
 • lederutdanning eller ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisning ogforskningsvirksomhet
 • erfaring med personalledelse
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk ogengelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet i høyere utdanning
 • kunnskap om kompetanseutvikling og livslang læring
 • innsikt i og kunnskap om fag- og yrkesopplæring og lærerutdanning
 • god kunnskap om skole- og universitetssektoren
 • god IKT-kompetanse
 • komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet

Ønskede egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil
 • fremtidsrettet med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring
 • strukturert og løsningsfokusert

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med åutvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilretteleggearbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskesvelkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning elleropplæring.

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i utvikling ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt oginspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur ogsport

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder.Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesieltkvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte søke -knappen iannonsen.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/09009

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS